اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,371
تعداد واحدهای باقی مانده: 95,629
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 11,617,563,566
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,686,688
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,657,873
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,694,302
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,فیروزه سالارالدینی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/29 2,686,688 2,657,873 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,617,563,566
  2 1396/10/28 2,686,470 2,657,654 36,430 0 25,415 0 21,044 4,371 11,616,607,112
  3 1396/10/27 2,686,251 2,657,436 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,615,653,292
  4 1396/10/26 2,676,354 2,647,677 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,572,995,965
  5 1396/10/25 2,667,369 2,638,833 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,534,337,933
  6 1396/10/24 2,655,631 2,623,007 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,465,164,485
  7 1396/10/23 2,637,612 2,600,931 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,368,669,628
  8 1396/10/22 2,656,307 2,604,344 36,430 0 25,415 0 21,044 4,371 11,383,588,964
  9 1396/10/21 2,656,451 2,604,489 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,384,220,976
  10 1396/10/20 2,656,596 2,604,634 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,384,855,070
  11 1396/10/19 2,665,889 2,602,583 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,375,890,157
  12 1396/10/18 2,674,342 2,605,752 36,429 0 25,415 9,685 21,044 4,371 11,389,740,106
  13 1396/10/17 2,609,955 2,587,403 11,328 0 25,415 0 11,359 14,056 36,368,530,090
  14 1396/10/16 2,609,682 2,583,907 11,328 0 25,415 0 11,359 14,056 36,319,392,383
  15 1396/10/15 2,603,653 2,577,957 11,329 0 25,415 0 11,359 14,056 36,235,768,990
  16 1396/10/14 2,603,544 2,577,848 11,328 0 25,415 0 11,359 14,056 36,234,228,340
  17 1396/10/13 2,603,430 2,577,734 11,328 0 25,415 0 11,359 14,056 36,232,629,798
  18 1396/10/12 2,602,920 2,577,210 11,329 0 25,415 0 11,359 14,056 36,225,267,107
  19 1396/10/11 2,593,180 2,567,197 11,329 0 25,415 0 11,359 14,056 36,084,523,526
  20 1396/10/10 2,579,138 2,552,300 11,328 0 25,415 0 11,359 14,056 35,875,122,731
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق