اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,899
تعداد واحدهای باقی مانده: 84,101
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,175,157,895
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,421,690
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,401,104
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,408,259
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,فیروزه سالارالدینی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/28 2,421,690 2,401,104 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 38,175,157,895
  2 1396/08/27 2,421,573 2,400,987 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 38,173,298,678
  3 1396/08/26 2,408,257 2,387,813 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 37,963,835,309
  4 1396/08/25 2,408,141 2,387,697 7,154 0 25,415 0 9,516 15,899 37,961,988,836
  5 1396/08/24 2,408,025 2,387,581 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 37,960,147,574
  6 1396/08/23 2,408,032 2,387,619 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 37,960,754,320
  7 1396/08/22 2,404,501 2,384,141 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 37,905,458,523
  8 1396/08/21 2,406,122 2,385,749 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 37,931,029,992
  9 1396/08/20 2,404,347 2,383,998 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 37,903,191,024
  10 1396/08/19 2,406,997 2,386,611 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 37,944,732,160
  11 1396/08/18 2,406,799 2,386,413 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 37,941,587,059
  12 1396/08/17 2,406,610 2,386,224 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 37,938,580,864
  13 1396/08/16 2,412,945 2,392,465 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 38,037,802,315
  14 1396/08/15 2,403,511 2,383,135 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 37,889,460,248
  15 1396/08/14 2,406,665 2,390,633 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 38,008,667,225
  16 1396/08/13 2,402,918 2,387,788 10,015 0 25,415 0 9,516 15,899 37,963,444,290
  17 1396/08/12 2,407,517 2,390,855 10,015 0 25,415 0 9,516 15,899 38,012,205,083
  18 1396/08/11 2,407,334 2,390,672 10,016 0 25,415 0 9,516 15,899 38,009,300,163
  19 1396/08/10 2,407,152 2,390,490 10,016 0 25,415 0 9,516 15,899 38,006,405,425
  20 1396/08/09 2,396,298 2,379,548 10,016 0 25,415 0 9,516 15,899 37,832,441,382
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق