اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,730
تعداد واحدهای باقی مانده: 86,270
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 31,846,555,477
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,344,003
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,319,487
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,331,080
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق: شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: میثمه گلستانی چترودی ,فیروزه سالارالدینی
مدیر ثبت: مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول:
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/28 2,344,003 2,319,487 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,846,555,477
  2 1396/06/27 2,328,260 2,305,662 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,656,743,218
  3 1396/06/26 2,323,275 2,303,989 11,594 0 23,246 0 9,516 13,730 31,633,773,557
  4 1396/06/25 2,320,565 2,300,669 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,588,187,148
  5 1396/06/24 2,313,967 2,294,715 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,506,436,774
  6 1396/06/23 2,313,663 2,294,411 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,502,263,452
  7 1396/06/22 2,313,360 2,294,107 11,594 0 23,246 0 9,516 13,730 31,498,095,619
  8 1396/06/21 2,306,287 2,293,879 11,593 6,504 23,246 0 9,516 13,730 31,494,954,939
  9 1396/06/20 2,306,144 2,282,536 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,493,604,513
  10 1396/06/19 2,308,360 2,284,648 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,508,867,646
  11 1396/06/18 2,315,361 2,291,538 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,558,650,623
  12 1396/06/17 2,315,169 2,291,346 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,557,267,406
  13 1396/06/16 2,314,978 2,291,155 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,555,888,318
  14 1396/06/15 2,314,788 2,290,965 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,554,513,355
  15 1396/06/14 2,317,121 2,293,238 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,570,940,406
  16 1396/06/13 2,327,838 2,305,334 22,024 0 16,742 0 9,516 7,226 16,658,345,438
  17 1396/06/12 2,323,611 2,300,676 22,024 0 16,742 0 9,516 7,226 16,624,687,620
  18 1396/06/11 2,329,911 2,306,759 22,024 0 16,742 0 9,516 7,226 16,668,642,213
  19 1396/06/10 2,330,783 2,307,587 22,024 0 16,742 0 9,516 7,226 16,674,624,288
  20 1396/06/09 2,330,203 2,307,007 22,024 0 16,742 0 9,516 7,226 16,670,432,522
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق