ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,246 46.5 18,110 52.44 20,737 52.53 21,469 55.77
اوراق 4,279 31.85 7,662 22.18 9,966 25.24 10,876 28.25
وجه نقد 1,205 8.97 7,518 21.77 6,937 17.57 5,593 14.53
سایر دارایی ها 744 5.54 1,242 3.59 1,834 4.64 551 1.43
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,475 33.32 10,861 31.45 12,928 32.74 10,593 27.52
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق