ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 5,762 46.25 10,675 48.32 12,608 49.36 21,868 59.39
اوراق 4,117 33.05 4,551 20.6 4,633 18.14 4,714 12.8
وجه نقد 997 8 5,777 26.15 7,564 29.61 9,576 26
سایر دارایی ها 719 5.77 1,092 4.94 733 2.87 660 1.79
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,205 33.76 6,778 30.68 7,363 28.83 12,113 32.9
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق