ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,721 47.22 21,164 57.18 20,425 61.27 8,361 42.9
اوراق 4,455 31.3 9,886 26.71 8,283 24.85 3,096 15.88
وجه نقد 1,243 8.73 3,942 10.65 1,788 5.36 6,344 32.55
سایر دارایی ها 786 5.52 2,018 5.45 2,833 8.5 1,684 8.64
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,703 33.05 12,129 32.77 11,108 33.32 4,174 21.42
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق