صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۱,۷۳۵ ۵۶.۶۱ ۴۶,۸۱۰ ۷۳.۸۹ ۴۳,۸۳۵ ۶۷.۰۸ ۴۴,۵۲۷ ۶۵.۷۹
اوراق ۴,۲۶۹ ۲۰.۵۹ ۸,۲۵۶ ۱۳.۰۳ ۹,۷۱۹ ۱۴.۸۷ ۹,۹۳۰ ۱۴.۶۷
وجه نقد ۲,۶۱۸ ۱۲.۶۳ ۶,۶۴۰ ۱۰.۴۸ ۸,۰۹۷ ۱۲.۳۹ ۸,۷۹۶ ۱۲.۹۹
سایر دارایی ها ۷۶۶ ۳.۶۹ ۱,۸۶۹ ۲.۹۵ ۴,۴۱۷ ۶.۷۵ ۵,۵۴۳ ۸.۱۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹,۶۷۳ ۴۶.۶۶ ۲۳,۴۰۵ ۳۶.۹۴ ۲۱,۹۱۷ ۳۳.۵۴ ۲۲,۲۶۳ ۳۲.۸۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد