ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/28 21,469 55.78 % 10,876 28.26 % 5,593 14.53 % 551 1.43 % 10,593 27.52 %
2 1396/08/27 21,469 55.78 % 10,873 28.25 % 5,593 14.53 % 550 1.43 % 10,593 27.53 %
3 1396/08/26 21,314 55.69 % 10,859 28.37 % 5,553 14.51 % 547 1.43 % 12,357 32.28 %
4 1396/08/25 21,314 55.69 % 10,856 28.37 % 5,553 14.51 % 547 1.43 % 12,357 32.29 %
5 1396/08/24 21,314 55.7 % 10,852 28.36 % 5,553 14.51 % 546 1.43 % 12,357 32.29 %
6 1396/08/23 21,276 55.6 % 10,889 28.46 % 5,553 14.51 % 546 1.43 % 12,360 32.3 %
7 1396/08/22 21,218 55.53 % 10,890 28.5 % 5,553 14.54 % 546 1.43 % 12,340 32.3 %
8 1396/08/21 21,230 55.53 % 10,902 28.52 % 5,553 14.53 % 546 1.43 % 12,373 32.36 %
9 1396/08/20 21,203 55.5 % 10,899 28.53 % 5,553 14.54 % 545 1.43 % 12,349 32.33 %
10 1396/08/19 21,244 49.32 % 10,899 25.3 % 10,431 24.22 % 500 1.16 % 12,345 28.66 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق