ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/06/28 21,868 59.39 % 4,714 12.8 % 9,576 26.01 % 660 1.79 % 12,113 32.9 %
2 1396/06/27 20,122 57.37 % 4,718 13.45 % 9,576 27.3 % 659 1.88 % 11,335 32.32 %
3 1396/06/26 17,103 44.66 % 4,716 12.32 % 15,819 41.31 % 657 1.72 % 10,789 28.17 %
4 1396/06/25 17,659 45.46 % 4,708 12.12 % 15,762 40.58 % 711 1.83 % 10,824 27.87 %
5 1396/06/24 17,073 44.64 % 4,700 12.29 % 15,763 41.22 % 707 1.85 % 10,340 27.04 %
6 1396/06/23 17,073 44.65 % 4,697 12.28 % 15,763 41.22 % 704 1.84 % 10,340 27.04 %
7 1396/06/22 17,073 44.66 % 4,695 12.28 % 15,763 41.23 % 701 1.83 % 10,340 27.05 %
8 1396/06/21 10,853 34.28 % 4,674 14.76 % 15,763 49.79 % 367 1.16 % 5,697 18 %
9 1396/06/20 10,870 34.34 % 4,657 14.71 % 15,763 49.8 % 364 1.15 % 5,713 18.05 %
10 1396/06/19 10,922 33.63 % 4,621 14.23 % 16,585 51.07 % 347 1.07 % 5,737 17.67 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق