صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۶۶,۷۹۱ ۶۵.۸ % ۱۴,۸۹۶ ۱۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۹۴ ۱۳ % ۶,۶۲۵ ۶.۸۲ % ۶۶,۷۹۱ ۶۵.۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۶۶,۷۹۱ ۶۵.۸ % ۱۴,۸۹۶ ۱۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۹۴ ۱۳ % ۶,۶۲۳ ۶.۸۲ % ۶۶,۷۹۱ ۶۵.۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۶۶,۷۹۱ ۶۵.۸ % ۱۴,۸۹۶ ۱۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۹۴ ۱۳ % ۶,۶۲۰ ۶.۸۲ % ۶۶,۷۹۱ ۶۵.۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶۶,۱۹۶ ۶۶.۲۱ % ۱۴,۸۷۸ ۱۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۶۳ ۱۳.۴۷ % ۵,۴۳۷ ۵.۲۷ % ۶۶,۱۹۶ ۶۶.۲۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۶۴,۶۶۶ ۶۴.۲ % ۱۴,۸۸۰ ۱۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۰۵ ۱۴.۶ % ۶,۴۷۶ ۵.۲۳ % ۶۴,۶۶۶ ۶۴.۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۶۴,۶۶۶ ۶۴.۲ % ۱۴,۸۸۰ ۱۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۰۵ ۱۴.۶ % ۶,۴۷۳ ۵.۲۳ % ۶۴,۶۶۶ ۶۴.۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۶۴,۳۶۰ ۶۳.۹۲ % ۱۶,۳۰۱ ۱۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۴۹ ۱۳.۴۶ % ۶,۴۸۲ ۵.۲۳ % ۶۴,۳۶۰ ۶۳.۹۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۶۳,۴۰۲ ۶۳.۸۴ % ۱۶,۲۵۴ ۱۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۴۹ ۱۳.۶۴ % ۶,۱۱۳ ۶.۴۷ % ۶۳,۴۰۲ ۶۳.۸۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۶۳,۴۰۲ ۶۳.۸۴ % ۱۶,۲۵۴ ۱۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۴۹ ۱۳.۶۴ % ۶,۱۱۱ ۶.۴۷ % ۶۳,۴۰۲ ۶۳.۸۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۶۳,۴۰۲ ۶۳.۸۴ % ۱۶,۲۵۴ ۱۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۴۹ ۱۳.۶۴ % ۶,۱۰۸ ۶.۴۷ % ۶۳,۴۰۲ ۶۳.۸۴ %