ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/29 8,361 42.91 % 3,096 15.89 % 6,344 32.56 % 1,684 8.65 % 4,174 21.42 %
2 1396/10/28 8,361 42.91 % 3,094 15.88 % 6,344 32.56 % 1,684 8.64 % 4,174 21.42 %
3 1396/10/27 8,361 42.92 % 3,092 15.87 % 6,344 32.57 % 1,683 8.64 % 4,174 21.43 %
4 1396/10/26 8,320 42.8 % 3,090 15.9 % 5,029 25.87 % 2,999 15.43 % 4,156 21.38 %
5 1396/10/25 8,277 42.67 % 3,091 15.94 % 444 2.29 % 7,585 39.1 % 4,150 21.4 %
6 1396/10/24 9,507 39.69 % 3,085 12.88 % 2,134 8.91 % 9,226 38.52 % 4,579 19.12 %
7 1396/10/23 10,727 44.97 % 3,082 12.92 % 851 3.57 % 9,194 38.54 % 5,417 22.71 %
8 1396/10/22 15,323 51.3 % 3,135 10.5 % 2,767 9.27 % 8,642 28.93 % 9,326 31.23 %
9 1396/10/21 15,323 51.3 % 3,133 10.49 % 2,767 9.27 % 8,643 28.94 % 9,326 31.23 %
10 1396/10/20 15,323 51.31 % 3,132 10.49 % 2,767 9.27 % 8,643 28.94 % 9,326 31.23 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق