صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ (۰.۰۰۴)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۲.۲۲۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۷.۲۵۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۲۰.۱۲۵
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۶۲.۳۲۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۳۵.۵۵۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۲۳۱.۰۰۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۷۹۹۳ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۱۰۰)%