مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تشکیل مجمع صندوق آرمان اندیش 1396/10/27 دریافت خبر 1396/10/27
2 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1396/10/25
3 صورتجلسه تایید شده توسط سازمان مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییر امیدنامه)96.05.10 دریافت خبر 1396/06/25
4 تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1396/06/15
5 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/05/10 دریافت خبر 1396/06/13
6 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تمدید دوره فعالیت) مورخ 96.05.10 دریافت خبر 1396/06/12
7 تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/06/12
8 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.05.10 دریافت خبر 1396/05/22
9 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.05.10 دریافت خبر 1396/05/10
10 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1396/05/08
11 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/03/17 دریافت خبر 1396/05/08
12 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/17 دریافت خبر 1396/04/19
13 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/06 دریافت خبر 1396/04/10
14 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17 دریافت خبر 1396/03/24
15 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.17 دریافت خبر 1396/03/24
16 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17 دریافت خبر 1396/03/21
17 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.06 دریافت خبر 1396/03/21
18 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.06 دریافت خبر 1396/03/21
19 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1396/03/13
20 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.06 دریافت خبر 1396/03/06
21 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1396/02/27
22 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 95/12/04 دریافت خبر 1396/01/20
23 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مبنی بر تغییر صاحبان امضا مجاز دریافت خبر 1396/01/14
24 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش دریافت خبر 1395/12/25
25 صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش و حدود اختیار آنها دریافت خبر 1395/12/14
26 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) دریافت خبر 1395/12/14
27 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1395/12/14
28 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1395/12/02
29 تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق آرمان اندیش دریافت خبر 1395/07/14
30 تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات اساسنامه صندوق آرمان اندیش دریافت خبر 1395/07/14
31 صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1395/03/17
32 مجمع سالیانه منتهی به1394/12/29 دریافت خبر 1395/02/28
33 ثبت صورتجلسه تغییر صاحبان امضا دریافت خبر 1394/04/31
34 تایید صورتجلسه مجمع 1394/02/30 بهمراه صورتجلسه دریافت خبر 1394/04/31
35 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1394/02/20
36 تایید تمدید مجوز فعالیت صندوق توسط اداره ثبت شرکتها دریافت خبر 1393/10/13
37 تایید تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط ادارا ثبت شرکتها دریافت خبر 1393/10/13
38 تایید صورتجلسه مجمع مورخ93/04/24 توسط اداره ثبت شرکتها دریافت خبر 1393/09/02
39 تایید صورتجلسه مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق و تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر 1393/06/11
40 تایید تغییر صاحبان امضاءمجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر 1393/06/09
41 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930525(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر 1393/06/03
42 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/05/25(امیدنامه) دریافت خبر 1393/06/03
43 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930424(اساسنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر 1393/06/03
44 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930424(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر 1393/06/03
45 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/04/24(امیدنامه) دریافت خبر 1393/05/25
46 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/04/24(اساسنامه) دریافت خبر 1393/05/25
47 برگزاری مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در تاریخ 1393/05/25 در محل صندوق دریافت خبر 1393/05/13
48 دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/12/29 دریافت خبر 1393/04/14
49 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش 1392/07/07 دریافت خبر 1392/07/14
50 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1392/07/14
51 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق آرمان اندیش دریافت خبر 1392/07/13
52 اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش(92/07/07) دریافت خبر 1392/07/08
53 آگهی دعوت به مجمع عمومی دریافت خبر 1392/07/07
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق