صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/25 3,328,683 3,310,034 0 0 112,994 0 53,472 29,761 98,509,931,329
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/24 3,328,806 3,310,157 0 0 112,994 0 53,472 29,761 98,513,573,462
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/23 3,328,928 3,310,279 0 0 112,994 0 53,472 29,761 98,517,217,444
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/22 3,246,137 3,227,649 0 0 112,994 0 53,472 29,761 96,058,064,939
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/21 3,201,246 3,183,168 0 0 112,994 0 53,472 29,761 94,734,259,616
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/20 3,201,364 3,183,287 0 0 112,994 0 53,472 29,761 94,737,792,630
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/19 3,199,667 3,181,602 0 0 112,994 0 53,472 29,761 94,687,654,654
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/18 3,255,818 3,238,011 0 0 112,994 0 53,472 29,761 96,366,452,975
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/17 3,255,935 3,238,128 0 0 112,994 0 53,472 29,761 96,369,933,378
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/16 3,256,052 3,238,245 0 0 112,994 0 53,472 29,761 96,373,415,608
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/15 3,236,009 3,218,046 0 0 112,994 0 53,472 29,761 95,772,271,235
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/14 3,210,932 3,193,162 0 0 112,994 0 53,472 29,761 95,031,681,271
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/13 3,221,470 3,203,722 0 0 112,994 0 53,472 29,761 95,345,960,573
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/12 3,235,741 3,217,900 0 0 112,994 0 53,472 29,761 95,767,928,131
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/11 3,293,863 3,275,660 0 0 112,994 0 53,472 29,761 97,486,913,032
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/10 3,293,983 3,275,780 0 0 112,994 0 53,472 29,761 97,490,492,437
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/09 3,294,103 3,275,900 0 0 112,994 0 53,472 29,761 97,494,073,588
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/08 3,356,673 3,337,968 0 0 112,994 0 53,472 29,761 99,341,261,451
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/07 3,271,987 3,253,291 0 0 112,994 0 53,472 29,761 96,821,195,812
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/06 3,156,106 3,137,457 0 0 112,994 0 53,472 29,761 93,373,863,957