صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۹۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹,۰۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۲,۰۶۷,۹۸۵,۹۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۲۹۲,۰۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۲۶۹,۰۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۲۶۹,۰۷۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۴,۲۹۲,۰۸۱ ۴,۲۶۹,۰۷۱ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۲,۰۶۷,۹۸۵,۹۵۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۴,۲۶۱,۵۸۹ ۴,۲۳۹,۴۱۰ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۱,۱۵۰,۳۸۸,۵۲۹
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۴,۲۸۳,۴۱۹ ۴,۲۶۱,۹۵۱ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۱,۸۴۷,۷۲۶,۶۵۵
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۴,۲۳۳,۵۶۴ ۴,۲۱۱,۴۰۶ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۰,۲۸۴,۰۵۹,۷۵۹
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۴,۲۳۳,۸۳۵ ۴,۲۱۱,۶۷۷ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۰,۲۹۲,۴۴۸,۵۰۸
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۴,۲۳۴,۱۰۷ ۴,۲۱۱,۹۴۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۰,۳۰۰,۸۳۹,۴۵۴
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۴,۲۵۴,۱۱۶ ۴,۲۳۶,۴۵۷ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۱,۰۵۹,۰۲۰,۰۲۶
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۴,۲۷۲,۰۸۱ ۴,۲۵۴,۴۰۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۱,۶۱۴,۳۹۰,۴۴۶
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۴,۱۸۲,۷۵۶ ۴,۱۶۵,۴۵۶ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۸,۸۶۲,۵۴۶,۸۹۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۴,۱۸۸,۹۶۹ ۴,۱۷۰,۴۵۱ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۹,۰۱۷,۰۶۰,۲۹۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۴,۱۸۵,۲۱۲ ۴,۱۶۷,۱۴۰ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۸,۹۱۴,۶۵۴,۵۱۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۴,۱۸۵,۴۱۱ ۴,۱۶۷,۳۳۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۸,۹۲۰,۸۰۸,۲۲۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۴,۱۸۵,۶۱۰ ۴,۱۶۷,۵۳۸ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۸,۹۲۶,۹۶۴,۰۹۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۱۸۵,۸۰۹ ۴,۱۶۷,۷۳۷ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۸,۹۳۳,۱۲۲,۱۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴,۱۸۷,۲۰۶ ۴,۱۶۹,۴۱۷ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۸,۹۸۵,۰۷۳,۹۸۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۴,۱۸۱,۵۸۶ ۴,۱۶۳,۱۴۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۸,۷۹۱,۱۸۳,۰۵۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۴,۱۸۷,۶۵۱ ۴,۱۶۸,۴۴۸ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۸,۹۵۵,۰۹۹,۰۲۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۴,۱۹۰,۹۶۵ ۴,۱۷۱,۱۸۱ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۹,۰۳۹,۶۶۳,۶۷۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۴,۱۹۱,۲۱۲ ۴,۱۷۱,۴۲۷ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۹,۰۴۷,۲۸۰,۹۵۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۴,۱۹۱,۴۵۸ ۴,۱۷۱,۶۷۴ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۹,۰۵۴,۹۰۰,۳۶۵