صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۱۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۸۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۶,۵۱۴,۴۶۹,۷۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۴۷۹,۶۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۴۴۱,۳۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۴۱,۳۰۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۰,۴۷۹,۶۷۷ ۱۰,۴۴۱,۳۰۰ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۶,۵۱۴,۴۶۹,۷۴۳
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۰,۴۱۷,۸۵۶ ۱۰,۳۷۸,۳۲۱ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۸۱۱,۶۸۶,۸۱۴
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۰,۴۰۱,۸۹۱ ۱۰,۳۶۳,۶۰۶ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۶۴۷,۴۸۳,۸۵۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۰,۴۰۲,۳۲۵ ۱۰,۳۶۴,۰۴۱ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۶۵۲,۳۳۱,۶۰۹
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۰,۳۷۱,۹۶۲ ۱۰,۳۳۳,۶۷۸ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۳۱۳,۵۱۳,۸۵۵
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۰,۳۵۰,۴۰۷ ۱۰,۳۱۱,۸۲۱ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۶۹,۶۰۵,۶۸۶
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۰,۳۴۳,۸۶۵ ۱۰,۳۰۵,۶۱۶ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۰۰,۳۷۲,۸۰۹
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۰,۳۴۴,۳۱۷ ۱۰,۳۰۶,۰۶۸ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۰۵,۴۱۳,۸۲۶
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۰,۳۴۴,۷۶۸ ۱۰,۳۰۶,۵۲۰ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۱۰,۴۵۴,۸۴۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۰,۳۴۵,۲۲۰ ۱۰,۳۰۶,۹۷۲ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۱۵,۴۹۵,۸۶۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۰,۳۴۵,۶۴۳ ۱۰,۳۰۷,۳۹۴ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۲۰,۲۱۱,۹۹۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۰,۳۴۶,۰۸۸ ۱۰,۳۰۷,۸۳۹ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۲۵,۱۷۶,۸۷۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۰,۳۵۴,۸۲۷ ۱۰,۳۱۵,۱۶۹ ۰ ۲,۴۷۲ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۱۰۶,۹۶۸,۷۲۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۲,۳۸۳,۹۱۳ ۱۲,۳۳۱,۶۸۲ ۰ ۰ ۵۸,۹۱۶ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۸,۶۸۷ ۱۰۷,۱۲۵,۳۲۲,۰۹۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۲,۴۶۶,۰۴۰ ۱۲,۴۱۸,۶۰۴ ۰ ۱,۰۰۰ ۵۸,۹۱۶ ۸۵۰ ۵۰,۲۲۹ ۸,۶۸۷ ۱۰۷,۸۸۰,۴۰۹,۰۰۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳,۵۹۸,۱۷۵ ۱۳,۵۵۳,۰۴۴ ۰ ۰ ۵۷,۹۱۶ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۵۳۷ ۱۱۵,۷۰۲,۳۳۳,۲۹۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱۳,۶۰۵,۵۰۹ ۱۳,۵۶۲,۴۱۸ ۰ ۰ ۵۷,۹۱۶ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۵۳۷ ۱۱۵,۷۸۲,۳۶۴,۴۱۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۳,۶۰۶,۰۵۵ ۱۳,۵۶۲,۹۶۴ ۰ ۰ ۵۷,۹۱۶ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۵۳۷ ۱۱۵,۷۸۷,۰۲۳,۹۶۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳,۶۰۶,۶۰۱ ۱۳,۵۶۳,۵۱۰ ۰ ۰ ۵۷,۹۱۶ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۵۳۷ ۱۱۵,۷۹۱,۶۸۳,۵۰۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳,۶۱۴,۷۰۵ ۱۳,۵۶۷,۹۱۹ ۰ ۰ ۵۷,۹۱۶ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۵۳۷ ۱۱۵,۸۲۹,۳۲۰,۸۷۳