صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۹,۷۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۰,۲۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۴,۹۱۸,۸۹۸,۶۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۲۵,۹۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۲۳,۵۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۲۳,۵۱۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱,۳۲۵,۹۰۹ ۱,۳۲۳,۵۱۵ ۰ ۰ ۲۲۰,۶۶۷ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۹,۷۱۸ ۱۸۴,۹۱۸,۸۹۸,۶۱۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱,۳۲۸,۹۴۲ ۱,۳۲۶,۶۳۴ ۰ ۰ ۲۲۰,۶۶۷ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۹,۷۱۸ ۱۸۵,۳۵۴,۶۱۱,۰۳۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱,۳۲۹,۰۱۱ ۱,۳۲۶,۷۰۴ ۰ ۰ ۲۲۰,۶۶۷ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۹,۷۱۸ ۱۸۵,۳۶۴,۳۷۵,۶۸۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱,۳۲۹,۰۸۱ ۱,۳۲۶,۷۷۴ ۰ ۰ ۲۲۰,۶۶۷ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۹,۷۱۸ ۱۸۵,۳۷۴,۱۴۰,۳۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱,۳۲۹,۹۸۱ ۱,۳۲۷,۷۶۲ ۰ ۰ ۲۲۰,۶۶۷ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۹,۷۱۸ ۱۸۵,۵۱۲,۲۷۸,۴۸۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۳۲۷,۰۸۷ ۱,۳۲۴,۶۶۶ ۰ ۲,۳۲۴ ۲۲۰,۶۶۷ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۹,۷۱۸ ۱۸۵,۰۷۹,۷۴۶,۸۹۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱,۰۳۸,۵۲۷ ۱,۰۳۶,۰۸۲ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۷,۳۹۴ ۱۴۲,۳۵۱,۴۰۴,۱۴۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۰۴۲,۲۶۹ ۱,۰۳۹,۸۰۰ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۷,۳۹۴ ۱۴۲,۸۶۲,۲۶۹,۳۷۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۰۵۴,۱۸۷ ۱,۰۵۱,۷۹۵ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۷,۳۹۴ ۱۴۴,۵۱۰,۲۷۳,۵۰۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۰۵۴,۲۴۹ ۱,۰۵۱,۸۵۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۷,۳۹۴ ۱۴۴,۵۱۸,۷۳۲,۲۶۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۰۵۴,۳۱۰ ۱,۰۵۱,۹۱۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۷,۳۹۴ ۱۴۴,۵۲۷,۱۹۱,۰۳۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۰۶۳,۴۰۲ ۱,۰۶۱,۰۴۵ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۷,۳۹۴ ۱۴۵,۷۸۱,۲۳۸,۷۵۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۰۷۱,۱۷۹ ۱,۰۶۸,۷۴۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۷,۳۹۴ ۱۴۶,۸۳۹,۲۵۱,۱۳۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۰۷۰,۱۹۲ ۱,۰۶۷,۶۷۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۷,۳۹۴ ۱۴۶,۶۹۲,۶۵۴,۹۰۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۰۸۲,۶۷۳ ۱,۰۷۹,۷۹۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۷,۳۹۴ ۱۴۸,۳۵۶,۷۶۲,۵۵۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۰۸۵,۷۱۴ ۱,۰۸۲,۸۷۳ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۷,۳۹۴ ۱۴۸,۷۸۰,۲۰۱,۷۲۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۰۸۵,۷۸۱ ۱,۰۸۲,۹۳۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۱۱,۵۸۱ ۸۰,۹۴۹ ۱۳۷,۳۹۴ ۱۴۸,۷۸۹,۳۵۴,۳۰۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۱۹۶,۸۳۲ ۱,۱۹۴,۲۱۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۶۹,۳۶۸ ۱۴۸,۹۷۵ ۱۷۷,۹۰۷,۵۵۴,۳۵۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۱۸۲,۸۹۷ ۱,۱۸۰,۲۴۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۶۹,۳۶۸ ۱۴۸,۹۷۵ ۱۷۵,۸۲۶,۳۳۱,۹۹۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۱۸۳,۷۲۴ ۱,۱۸۱,۰۳۵ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۴۳ ۰ ۶۹,۳۶۸ ۱۴۸,۹۷۵ ۱۷۵,۹۴۴,۶۷۴,۴۵۱