صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۸,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۱,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹۲,۸۲۷,۲۲۰,۷۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۰۰,۹۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۹۹,۹۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۹,۹۱۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱,۱۰۰,۹۰۹ ۱,۰۹۹,۹۱۲ ۰ ۰ ۶۲۰,۶۵۱ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۵۳۸,۹۷۷ ۵۹۲,۸۲۷,۲۲۰,۷۹۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱,۰۸۵,۸۹۵ ۱,۰۸۴,۹۵۵ ۲۱ ۱۲۵,۶۷۹ ۶۲۰,۶۵۱ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۵۳۸,۹۷۷ ۵۸۴,۸۳۸,۰۶۰,۰۵۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۹۸۰,۰۱۳ ۹۷۸,۸۰۴ ۰ ۱۴۷,۲۶۲ ۴۹۴,۹۷۲ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۴۱۳,۲۹۸ ۴۰۴,۵۳۷,۸۸۰,۹۹۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۰۹۸,۸۶۷ ۱,۰۹۶,۹۱۳ ۰ ۰ ۳۴۷,۷۱۰ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۲۶۶,۰۳۶ ۲۹۱,۸۱۸,۳۷۵,۱۲۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۰۷۶,۷۲۴ ۱,۰۷۴,۸۲۸ ۰ ۰ ۳۴۷,۷۱۰ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۲۶۶,۰۳۶ ۲۸۵,۹۴۳,۰۵۹,۷۴۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۰۷۵,۷۲۶ ۱,۰۷۳,۸۳۰ ۰ ۰ ۳۴۷,۷۱۰ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۲۶۶,۰۳۶ ۲۸۵,۶۷۷,۵۴۶,۳۰۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۰۷۵,۷۹۶ ۱,۰۷۳,۹۰۰ ۰ ۳۶,۲۲۹ ۳۴۷,۷۱۰ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۲۶۶,۰۳۶ ۲۸۵,۶۹۶,۱۶۱,۶۸۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۰۸۵,۰۱۵ ۱,۰۸۲,۸۵۴ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۳۱۱,۴۸۱ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۲۲۹,۸۰۷ ۲۴۸,۸۴۷,۴۳۳,۲۱۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۱۵۱,۴۴۸ ۱,۱۴۹,۹۹۶ ۰ ۰ ۲۴۱,۴۸۱ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۱۵۹,۸۰۷ ۱۸۳,۷۷۷,۳۸۰,۹۸۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۱۴۵,۲۸۹ ۱,۱۴۴,۶۹۹ ۰ ۰ ۲۴۱,۴۸۱ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۱۵۹,۸۰۷ ۱۸۲,۹۳۰,۸۹۱,۷۸۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۱۴۶,۵۲۰ ۱,۱۴۵,۹۵۶ ۰ ۰ ۲۴۱,۴۸۱ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۱۵۹,۸۰۷ ۱۸۳,۱۳۱,۷۲۵,۶۰۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۱۵۳,۵۱۷ ۱,۱۵۲,۹۶۳ ۰ ۰ ۲۴۱,۴۸۱ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۱۵۹,۸۰۷ ۱۸۴,۲۵۱,۵۳۸,۵۷۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۱۵۲,۷۹۵ ۱,۱۵۲,۲۴۰ ۰ ۲۳۴ ۲۴۱,۴۸۱ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۱۵۹,۸۰۷ ۱۸۴,۱۳۶,۰۸۱,۵۲۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۱۵۲,۳۱۲ ۱,۱۵۱,۷۵۸ ۰ ۰ ۲۴۱,۲۴۷ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۱۵۹,۵۷۳ ۱۸۳,۷۸۹,۴۰۱,۶۰۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۱۵۵,۵۰۹ ۱,۱۵۴,۹۷۸ ۰ ۰ ۲۴۱,۲۴۷ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۱۵۹,۵۷۳ ۱۸۴,۳۰۳,۲۶۱,۶۲۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۱۶۲,۰۶۳ ۱,۱۶۱,۵۲۷ ۰ ۱۵,۵۸۰ ۲۴۱,۲۴۷ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۱۵۹,۵۷۳ ۱۸۵,۳۴۸,۴۲۰,۵۱۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۲۵۶,۱۳۸ ۱,۲۵۵,۵۷۹ ۰ ۰ ۲۲۵,۶۶۷ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۱۴۳,۹۹۳ ۱۸۰,۷۹۴,۶۵۷,۷۴۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۲۵۸,۱۷۲ ۱,۲۵۷,۷۰۰ ۰ ۰ ۲۲۵,۶۶۷ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۱۴۳,۹۹۳ ۱۸۱,۰۹۹,۹۳۲,۹۵۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۲۵۶,۵۲۵ ۱,۲۵۶,۰۴۶ ۰ ۰ ۲۲۵,۶۶۷ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۱۴۳,۹۹۳ ۱۸۰,۸۶۱,۷۹۴,۰۸۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۲۵۶,۵۶۰ ۱,۲۵۶,۰۸۱ ۰ ۰ ۲۲۵,۶۶۷ ۰ ۸۱,۶۷۴ ۱۴۳,۹۹۳ ۱۸۰,۸۶۶,۸۹۱,۹۳۰