اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,547
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,453
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 53,044,322,819
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,621,269
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,593,775
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,593,775
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/20 4,621,269 4,593,775 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,044,322,819
  2 1397/09/19 4,620,894 4,593,495 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,041,092,161
  3 1397/09/18 4,629,526 4,602,056 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,139,938,493
  4 1397/09/17 4,644,578 4,616,986 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,312,339,939
  5 1397/09/16 4,635,914 4,608,387 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,213,045,333
  6 1397/09/15 4,635,547 4,608,021 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,208,817,365
  7 1397/09/14 4,635,182 4,607,656 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,204,598,870
  8 1397/09/13 4,617,772 4,590,342 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,004,681,379
  9 1397/09/12 4,617,420 4,589,990 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,000,617,073
  10 1397/09/11 4,616,526 4,589,100 0 0 69,372 0 46,278 11,547 52,990,340,525
  11 1397/09/10 4,630,192 4,602,751 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,147,966,735
  12 1397/09/09 4,631,776 4,604,320 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,166,081,847
  13 1397/09/08 4,631,409 4,603,952 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,161,835,785
  14 1397/09/07 4,631,042 4,603,585 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,157,599,167
  15 1397/09/06 4,637,624 4,610,112 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,232,966,371
  16 1397/09/05 4,638,111 4,610,593 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,238,515,260
  17 1397/09/04 4,642,293 4,614,739 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,286,390,857
  18 1397/09/03 4,641,930 4,614,376 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,282,195,499
  19 1397/09/02 4,643,017 4,615,451 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,294,617,268
  20 1397/09/01 4,642,670 4,615,104 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,290,609,396