اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,761
تعداد واحدهای باقی مانده: 70,239
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 104,147,597,563
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,521,686
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,499,466
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,499,466
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/26 3,521,686 3,499,466 0 0 112,994 0 53,472 29,761 104,147,597,563
  2 1398/03/25 3,425,556 3,403,730 0 0 112,994 0 53,472 29,761 101,298,416,642
  3 1398/03/24 3,307,038 3,285,800 0 0 112,994 0 53,472 29,761 97,788,701,489
  4 1398/03/23 3,307,227 3,285,989 0 0 112,994 0 53,472 29,761 97,794,315,095
  5 1398/03/22 3,307,415 3,286,178 0 0 112,994 0 53,472 29,761 97,799,928,701
  6 1398/03/21 3,215,983 3,195,183 0 0 112,994 0 53,472 29,761 95,091,846,146
  7 1398/03/20 2,828,759 2,810,728 0 0 112,994 0 53,472 29,761 83,650,065,173
  8 1398/03/19 2,803,216 2,785,314 0 0 112,994 0 53,472 29,761 82,893,718,126
  9 1398/03/18 2,812,488 2,794,509 0 0 112,994 0 53,472 29,761 83,167,387,439
  10 1398/03/17 2,791,670 2,773,852 0 0 112,994 0 53,472 29,761 82,552,617,523
  11 1398/03/16 2,791,835 2,774,017 0 0 112,994 0 53,472 29,761 82,557,532,861
  12 1398/03/15 2,792,000 2,774,183 0 0 112,994 0 53,472 29,761 82,562,448,200
  13 1398/03/14 2,792,166 2,774,348 0 0 112,994 0 53,472 29,761 82,567,363,539
  14 1398/03/13 2,792,331 2,774,513 0 0 112,994 0 53,472 29,761 82,572,278,879
  15 1398/03/12 2,768,468 2,750,831 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,867,481,679
  16 1398/03/11 2,762,836 2,745,242 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,701,139,202
  17 1398/03/10 2,761,537 2,743,828 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,659,053,063
  18 1398/03/09 2,761,701 2,743,992 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,663,951,435
  19 1398/03/08 2,761,866 2,744,157 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,668,849,808
  20 1398/03/07 2,743,155 2,725,523 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,114,304,452