اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,371
تعداد واحدهای باقی مانده: 95,629
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 11,460,459,781
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,648,663
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,621,931
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,658,360
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/05 2,648,663 2,621,931 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,460,459,781
  2 1396/12/04 2,648,605 2,621,874 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,460,211,870
  3 1396/12/03 2,648,684 2,621,953 36,430 0 25,415 0 21,044 4,371 11,460,558,064
  4 1396/12/02 2,648,764 2,622,033 36,430 0 25,415 0 21,044 4,371 11,460,908,032
  5 1396/12/01 2,647,379 2,620,654 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,454,878,294
  6 1396/11/30 2,647,458 2,620,734 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,455,227,264
  7 1396/11/29 2,643,169 2,616,466 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,436,572,298
  8 1396/11/28 2,651,442 2,624,151 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,470,164,839
  9 1396/11/27 2,670,992 2,643,606 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,555,201,139
  10 1396/11/26 2,671,099 2,643,713 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,555,668,510
  11 1396/11/25 2,671,207 2,643,820 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,556,137,574
  12 1396/11/24 2,667,405 2,640,076 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,539,772,387
  13 1396/11/23 2,676,341 2,648,902 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,578,351,249
  14 1396/11/22 2,680,352 2,652,875 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,595,715,349
  15 1396/11/21 2,680,461 2,652,984 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,596,192,769
  16 1396/11/20 2,678,485 2,651,044 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,587,711,538
  17 1396/11/19 2,678,579 2,651,138 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,588,123,229
  18 1396/11/18 2,678,673 2,651,232 36,430 0 25,415 0 21,044 4,371 11,588,536,704
  19 1396/11/17 2,674,423 2,647,030 36,430 0 25,415 0 21,044 4,371 11,570,169,498
  20 1396/11/16 2,671,594 2,644,228 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,557,919,290
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق