صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۷,۹۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۹۷۱-
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۵,۴۷۸,۹۹۷,۶۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۲۸,۳۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۷,۵۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۷,۵۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۵۲۸,۳۹۰ ۱,۵۲۷,۵۲۶ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۸,۵۶۸ ۱۲۷,۹۷۱ ۱۹۵,۴۷۸,۹۹۷,۶۴۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۵۳۵,۶۸۲ ۱,۵۳۴,۸۹۵ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۸,۵۶۸ ۱۲۷,۹۷۱ ۱۹۶,۴۲۲,۰۳۸,۱۹۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۵۴۰,۷۱۹ ۱,۵۳۹,۸۳۳ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۸,۵۶۸ ۱۲۷,۹۷۱ ۱۹۷,۰۵۳,۹۹۸,۰۲۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۵۳۳,۷۳۸ ۱,۵۳۲,۸۹۴ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۸,۵۶۸ ۱۲۷,۹۷۱ ۱۹۶,۱۶۵,۹۷۶,۲۵۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۵۲۷,۳۷۲ ۱,۵۲۶,۵۴۵ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۸,۵۶۸ ۱۲۷,۹۷۱ ۱۹۵,۳۵۳,۵۴۹,۸۸۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۵۲۷,۴۵۳ ۱,۵۲۶,۶۲۷ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۴,۶۷۴ ۶۸,۵۶۸ ۱۲۷,۹۷۱ ۱۹۵,۳۶۳,۹۷۴,۴۴۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲,۰۵۶,۸۹۸ ۲,۰۵۶,۱۰۱ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۷۲,۷۳۱,۵۳۴,۱۵۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲,۰۵۵,۰۵۸ ۲,۰۵۳,۶۷۷ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۷۲,۴۰۹,۹۴۱,۹۹۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲,۰۲۶,۶۰۲ ۲,۰۲۴,۹۲۷ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۶۸,۵۹۶,۴۰۳,۷۹۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲,۰۱۸,۵۴۶ ۲,۰۱۶,۷۰۷ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۶۷,۵۰۶,۱۱۸,۹۱۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۹۹۵,۹۷۹ ۱,۹۹۴,۰۹۶ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۶۴,۵۰۶,۷۹۹,۲۱۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۹۷۹,۰۹۷ ۱,۹۷۶,۹۶۸ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۶۲,۲۳۴,۹۸۶,۶۲۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۹۷۹,۱۸۳ ۱,۹۷۷,۰۵۵ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۶۲,۲۴۶,۴۲۰,۱۳۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱,۹۷۹,۲۶۹ ۱,۹۷۷,۱۴۱ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۶۲,۲۵۷,۸۵۳,۶۴۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۹۷۳,۹۴۵ ۱,۹۷۱,۷۷۹ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۶۱,۵۴۶,۶۴۴,۳۷۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱,۹۷۸,۴۷۰ ۱,۹۷۶,۰۷۲ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۶۲,۱۱۶,۰۴۲,۱۴۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱,۹۶۴,۰۰۸ ۱,۹۶۱,۶۳۵ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۶۰,۲۰۱,۱۰۳,۶۴۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱,۹۴۳,۳۱۸ ۱,۹۴۰,۹۲۰ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۵۷,۴۵۳,۳۸۰,۲۹۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱,۹۳۰,۶۹۶ ۱,۹۲۷,۷۵۳ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۵۵,۷۰۶,۸۳۴,۶۲۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱,۹۳۰,۷۵۴ ۱,۹۲۷,۸۱۱ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۵۵,۷۱۴,۵۳۵,۳۳۴