اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,499
تعداد واحدهای باقی مانده: 93,501
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 31,384,414,687
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,855,305
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,829,114
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,829,114
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/03 4,855,305 4,829,114 0 0 59,276 0 46,278 6,499 31,384,414,687
  2 1397/07/02 4,881,025 4,854,688 0 0 59,276 0 46,278 6,499 31,550,615,769
  3 1397/07/01 4,902,544 4,876,159 0 0 59,276 0 46,278 6,499 31,690,155,511
  4 1397/06/31 4,902,559 4,876,174 0 0 59,276 0 46,278 6,499 31,690,252,563
  5 1397/06/30 4,794,241 4,768,595 0 0 59,276 0 46,278 6,499 30,991,100,767
  6 1397/06/29 4,793,991 4,768,345 0 0 59,276 0 46,278 6,499 30,989,477,028
  7 1397/06/28 4,793,742 4,768,096 0 0 59,276 0 46,278 6,499 30,987,857,780
  8 1397/06/27 4,793,489 4,767,844 0 0 59,276 0 46,278 6,499 30,986,218,178
  9 1397/06/26 4,722,080 4,696,209 0 0 59,276 0 46,278 6,499 30,520,659,800
  10 1397/06/25 4,600,147 4,573,948 0 0 59,276 0 46,278 6,499 29,726,089,726
  11 1397/06/24 4,475,496 4,449,030 0 0 59,276 0 46,278 6,499 28,914,246,740
  12 1397/06/23 4,313,922 4,287,537 0 0 59,276 0 46,278 6,499 27,864,702,512
  13 1397/06/22 4,313,902 4,287,517 0 0 59,276 0 46,278 6,499 27,864,570,407
  14 1397/06/21 4,313,880 4,287,495 0 0 59,276 0 46,278 6,499 27,864,431,856
  15 1397/06/20 4,185,001 4,158,500 0 0 59,276 0 46,278 6,499 27,026,093,340
  16 1397/06/19 4,264,396 4,237,729 0 4,223 59,276 0 46,278 6,499 27,541,001,067
  17 1397/06/18 4,267,826 4,192,304 0 0 50,830 0 46,278 2,276 9,541,684,839
  18 1397/06/17 3,959,633 3,884,004 1 0 50,830 0 46,278 2,276 8,839,994,239
  19 1397/06/16 3,913,816 3,838,494 0 0 50,830 0 46,278 2,276 8,736,411,605
  20 1397/06/15 3,914,301 3,838,979 0 0 50,830 0 46,278 2,276 8,737,515,939