اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,547
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,453
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 53,521,960,122
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,662,700
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,635,140
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,635,140
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 4,662,700 4,635,140 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,521,960,122
  2 1397/08/21 4,662,127 4,634,568 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,515,357,989
  3 1397/08/20 4,652,319 4,624,833 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,402,943,367
  4 1397/08/19 4,646,593 4,619,135 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,337,152,491
  5 1397/08/18 4,645,000 4,617,551 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,318,863,446
  6 1397/08/17 4,644,606 4,617,157 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,314,315,422
  7 1397/08/16 4,644,213 4,616,764 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,309,776,923
  8 1397/08/15 4,643,820 4,616,372 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,305,247,531
  9 1397/08/14 4,639,959 4,612,522 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,260,793,873
  10 1397/08/13 4,626,366 4,598,959 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,104,176,607
  11 1397/08/12 4,616,465 4,589,109 0 0 69,372 0 46,278 11,547 52,990,441,915
  12 1397/08/11 4,613,845 4,586,507 0 0 69,372 0 46,278 11,547 52,960,397,157
  13 1397/08/10 4,613,091 4,585,753 0 0 69,372 0 46,278 11,547 52,951,689,401
  14 1397/08/09 4,612,338 4,585,000 0 0 69,372 0 46,278 11,547 52,942,995,949
  15 1397/08/08 4,592,974 4,565,782 0 3,597 69,372 0 46,278 11,547 52,721,084,297
  16 1397/08/07 4,591,830 4,552,335 0 0 62,178 0 46,278 7,950 36,191,066,405
  17 1397/08/06 4,594,212 4,562,104 0 0 62,178 0 46,278 7,950 36,268,724,922
  18 1397/08/05 4,746,560 4,721,184 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,533,414,570
  19 1397/08/04 4,744,716 4,719,350 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,518,829,654
  20 1397/08/03 4,744,095 4,718,729 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,513,896,459