اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 2,976
تعداد واحدهای باقی مانده: 97,024
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,611,121,830
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,580,063
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,557,501
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,557,501
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 2,580,063 2,557,501 0 0 25,415 0 22,439 2,976 7,611,121,830
  2 1396/12/26 2,557,469 2,535,169 0 0 25,415 0 22,439 2,976 7,544,661,521
  3 1396/12/25 2,533,367 2,511,407 0 0 25,415 0 22,439 2,976 7,473,948,194
  4 1396/12/24 2,533,428 2,511,469 0 0 25,415 0 22,439 2,976 7,474,130,505
  5 1396/12/23 2,533,489 2,511,530 0 0 25,415 0 22,439 2,976 7,474,314,618
  6 1396/12/22 2,622,270 2,599,044 53,506 0 25,415 1,395 22,439 2,976 7,734,755,295
  7 1396/12/21 2,612,972 2,597,185 36,430 0 25,415 0 21,044 4,371 11,352,296,836
  8 1396/12/20 2,615,264 2,599,471 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,362,286,169
  9 1396/12/19 2,641,560 2,614,877 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,429,626,502
  10 1396/12/18 2,639,779 2,613,121 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,421,952,168
  11 1396/12/17 2,639,856 2,613,198 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,422,286,531
  12 1396/12/16 2,639,933 2,613,274 36,430 0 25,415 0 21,044 4,371 11,422,622,749
  13 1396/12/15 2,641,733 2,615,080 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,430,515,031
  14 1396/12/14 2,640,653 2,614,007 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,425,825,220
  15 1396/12/13 2,641,621 2,614,943 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,429,916,084
  16 1396/12/12 2,643,842 2,617,135 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,439,497,749
  17 1396/12/11 2,647,278 2,620,513 36,430 0 25,415 0 21,044 4,371 11,454,264,056
  18 1396/12/10 2,647,354 2,620,590 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,454,598,368
  19 1396/12/09 2,647,431 2,620,667 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,454,934,500
  20 1396/12/08 2,647,203 2,620,456 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,454,011,270
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi