اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,761
تعداد واحدهای باقی مانده: 70,239
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 81,756,112,831
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,766,574
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,747,089
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,747,089
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 2,766,574 2,747,089 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,756,112,831
  2 1398/02/30 2,755,435 2,736,036 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,427,157,609
  3 1398/02/29 2,760,788 2,741,304 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,583,958,871
  4 1398/02/28 2,775,050 2,755,497 0 0 112,994 0 53,472 29,761 82,006,341,482
  5 1398/02/27 2,764,227 2,744,886 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,690,543,452
  6 1398/02/26 2,764,403 2,745,062 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,695,784,594
  7 1398/02/25 2,764,579 2,745,238 0 0 112,994 1,000 53,472 29,761 81,701,025,736
  8 1398/02/24 2,798,218 2,780,071 0 0 112,994 0 51,472 30,761 85,517,751,205
  9 1398/02/23 2,779,274 2,761,322 0 0 112,994 0 51,472 30,761 84,941,016,436
  10 1398/02/22 2,677,154 2,659,599 0 0 112,994 0 51,472 30,761 81,811,920,469
  11 1398/02/21 2,599,584 2,581,995 0 0 112,994 0 51,472 30,761 79,424,736,697
  12 1398/02/20 2,495,806 2,478,885 0 0 112,994 0 51,472 30,761 76,252,971,210
  13 1398/02/19 2,492,574 2,475,653 0 0 112,994 0 51,472 30,761 76,153,556,628
  14 1398/02/18 2,492,733 2,475,811 0 0 112,994 0 51,472 30,761 76,158,418,160
  15 1398/02/17 2,419,474 2,402,743 0 0 112,994 0 51,472 30,761 73,910,789,308
  16 1398/02/16 2,453,177 2,436,753 0 0 112,994 0 51,472 30,761 74,956,947,613
  17 1398/02/15 2,474,186 2,457,845 0 0 112,994 0 51,472 30,761 75,605,755,902
  18 1398/02/14 2,472,773 2,456,492 0 0 112,994 0 51,472 30,761 75,564,145,422
  19 1398/02/13 2,409,692 2,393,749 0 0 112,994 0 51,472 30,761 73,634,104,716
  20 1398/02/12 2,409,843 2,393,900 0 0 112,994 0 51,472 30,761 73,638,758,679