صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۵۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱,۴۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۲,۵۷۵,۱۹۱,۱۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۲۲۵,۴۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۱۸۶,۷۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۸۶,۷۳۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳,۲۲۵,۴۲۲ ۱۳,۱۸۶,۷۳۹ ۰ ۰ ۵۷,۹۱۶ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۵۳۷ ۱۱۲,۵۷۵,۱۹۱,۱۱۹
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳,۳۱۶,۵۹۷ ۱۳,۲۸۰,۲۲۲ ۰ ۲۴۴ ۵۷,۹۱۶ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۵۳۷ ۱۱۳,۳۷۳,۲۵۵,۵۱۰
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳,۲۰۹,۷۹۹ ۱۳,۱۶۲,۴۹۴ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۹,۱۵۶,۵۶۵,۸۵۰
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱۳,۱۹۸,۱۱۱ ۱۳,۱۵۹,۴۵۸ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۹,۱۳۱,۳۸۴,۲۸۴
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳,۱۹۸,۸۵۵ ۱۳,۱۶۰,۲۰۲ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۹,۱۳۷,۵۵۳,۴۱۹
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳,۱۹۹,۴۱۲ ۱۳,۱۶۰,۷۵۹ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۹,۱۴۲,۱۷۱,۹۲۳
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳,۰۹۴,۵۱۱ ۱۳,۰۵۵,۴۵۳ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۸,۲۶۸,۸۷۳,۶۸۶
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳,۱۳۷,۶۴۴ ۱۳,۰۹۹,۴۵۸ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۸,۶۳۳,۸۰۶,۸۲۷
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳,۲۱۶,۷۰۳ ۱۳,۱۷۸,۳۸۱ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۹,۲۸۸,۳۱۱,۳۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳,۱۸۰,۲۵۸ ۱۳,۱۴۲,۲۶۵ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۸,۹۸۸,۸۰۲,۳۷۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۳,۲۷۱,۳۵۱ ۱۳,۲۳۲,۸۵۴ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۹,۷۴۰,۰۵۶,۱۷۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۳,۲۷۱,۹۱۱ ۱۳,۲۳۳,۴۱۴ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۹,۷۴۴,۶۹۹,۹۱۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳,۲۷۲,۴۷۱ ۱۳,۲۳۳,۹۷۴ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۹,۷۴۹,۳۴۵,۷۵۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۳,۰۶۳,۰۵۸ ۱۳,۰۲۴,۴۴۱ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۸,۰۱۱,۶۹۱,۰۲۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳,۰۶۳,۵۵۸ ۱۳,۰۲۴,۹۴۱ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۸,۰۱۵,۸۳۸,۱۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳,۱۴۳,۶۳۳ ۱۳,۱۰۵,۴۰۹ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۸,۶۸۳,۱۵۸,۴۴۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳,۰۵۹,۶۳۳ ۱۳,۰۲۰,۲۷۴ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۷,۹۷۷,۱۲۸,۹۲۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۳,۰۹۶,۷۱۰ ۱۳,۰۵۶,۸۶۶ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۸,۲۸۰,۵۸۷,۳۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳,۰۹۷,۲۴۴ ۱۳,۰۵۷,۴۰۰ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۲۱,۸۱۱ ۴۹,۳۷۹ ۸,۲۹۳ ۱۰۸,۲۸۵,۰۱۷,۰۲۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۴,۹۳۷,۵۵۱ ۴,۹۲۶,۵۷۴ ۰ ۰ ۵۷,۶۷۲ ۰ ۲۷,۵۶۸ ۳۰,۱۰۴ ۱۴۸,۳۰۹,۵۹۲,۲۱۸