صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۷۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰,۲۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۸,۵۰۹,۹۳۱,۳۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۳۲۸,۶۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۳۱۰,۰۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۳۱۰,۰۳۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳,۳۲۸,۶۸۳ ۳,۳۱۰,۰۳۴ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۸,۵۰۹,۹۳۱,۳۲۹
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳,۳۲۸,۸۰۶ ۳,۳۱۰,۱۵۷ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۸,۵۱۳,۵۷۳,۴۶۲
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳,۳۲۸,۹۲۸ ۳,۳۱۰,۲۷۹ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۸,۵۱۷,۲۱۷,۴۴۴
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳,۲۴۶,۱۳۷ ۳,۲۲۷,۶۴۹ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۶,۰۵۸,۰۶۴,۹۳۹
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳,۲۰۱,۲۴۶ ۳,۱۸۳,۱۶۸ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۴,۷۳۴,۲۵۹,۶۱۶
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳,۲۰۱,۳۶۴ ۳,۱۸۳,۲۸۷ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۴,۷۳۷,۷۹۲,۶۳۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۳,۱۹۹,۶۶۷ ۳,۱۸۱,۶۰۲ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۴,۶۸۷,۶۵۴,۶۵۴
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۳,۲۵۵,۸۱۸ ۳,۲۳۸,۰۱۱ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۶,۳۶۶,۴۵۲,۹۷۵
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۳,۲۵۵,۹۳۵ ۳,۲۳۸,۱۲۸ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۶,۳۶۹,۹۳۳,۳۷۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۳,۲۵۶,۰۵۲ ۳,۲۳۸,۲۴۵ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۶,۳۷۳,۴۱۵,۶۰۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۳,۲۳۶,۰۰۹ ۳,۲۱۸,۰۴۶ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۵,۷۷۲,۲۷۱,۲۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۳,۲۱۰,۹۳۲ ۳,۱۹۳,۱۶۲ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۵,۰۳۱,۶۸۱,۲۷۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۳,۲۲۱,۴۷۰ ۳,۲۰۳,۷۲۲ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۵,۳۴۵,۹۶۰,۵۷۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۳,۲۳۵,۷۴۱ ۳,۲۱۷,۹۰۰ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۵,۷۶۷,۹۲۸,۱۳۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۳,۲۹۳,۸۶۳ ۳,۲۷۵,۶۶۰ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۷,۴۸۶,۹۱۳,۰۳۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۳,۲۹۳,۹۸۳ ۳,۲۷۵,۷۸۰ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۷,۴۹۰,۴۹۲,۴۳۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۳,۲۹۴,۱۰۳ ۳,۲۷۵,۹۰۰ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۷,۴۹۴,۰۷۳,۵۸۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۳,۳۵۶,۶۷۳ ۳,۳۳۷,۹۶۸ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۹,۳۴۱,۲۶۱,۴۵۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۳,۲۷۱,۹۸۷ ۳,۲۵۳,۲۹۱ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۶,۸۲۱,۱۹۵,۸۱۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۳,۱۵۶,۱۰۶ ۳,۱۳۷,۴۵۷ ۰ ۰ ۱۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۲۹,۷۶۱ ۹۳,۳۷۳,۸۶۳,۹۵۷