اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,358
تعداد واحدهای باقی مانده: 66,642
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 68,600,085,058
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,068,942
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,056,481
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,056,481
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/03 2,068,942 2,056,481 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,600,085,058
  2 1397/12/02 2,069,066 2,056,605 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,604,230,550
  3 1397/12/01 2,069,190 2,056,729 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,608,376,042
  4 1397/11/30 2,070,894 2,058,418 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,664,710,109
  5 1397/11/29 2,059,215 2,046,832 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,278,235,766
  6 1397/11/28 2,051,443 2,039,123 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,021,056,451
  7 1397/11/27 2,059,352 2,047,026 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,284,686,404
  8 1397/11/26 2,067,317 2,054,997 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,550,588,677
  9 1397/11/25 2,067,440 2,055,120 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,554,701,664
  10 1397/11/24 2,067,563 2,055,244 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,558,814,651
  11 1397/11/23 2,069,355 2,057,035 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,618,563,511
  12 1397/11/22 2,061,533 2,049,359 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,362,517,349
  13 1397/11/21 2,061,657 2,049,482 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,366,632,583
  14 1397/11/20 2,043,299 2,031,243 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,758,202,272
  15 1397/11/19 2,041,314 2,029,258 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,691,988,834
  16 1397/11/18 2,041,440 2,029,384 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,696,182,918
  17 1397/11/17 2,041,565 2,029,509 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,700,377,003
  18 1397/11/16 2,026,156 2,014,142 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,187,740,441
  19 1397/11/15 2,032,368 2,020,353 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,394,936,846
  20 1397/11/14 2,026,302 2,014,368 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,195,301,481