صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ تغییرات امیدنامه (افزودن نماد آکورد) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ تغییرات امیدنامه درمجمع ۹۸.۰۲.۲۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ تائیدیه مجمع حق عضویت کانون مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ تغییر امیدنامه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر ماهیت صندوق و تغییر امیدنامه با تاییدیه سازمان بورس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تغییرات امیدنامه سال۹۶-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ تغییرات امیدنامه(تغییر حق الزحمه حسابرس) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ تغییرات امیدنامه (افزایش حداکثر تعداد واحدهای صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه