امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/03/13 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/12/06 تائیدیه مجمع حق عضویت کانون مورخ 30دی 1397 تغییرات امیدنامه
1397/09/13 تغییر امیدنامه صورتجلسه مورخ 1397/08/05 تغییرات امیدنامه
1397/03/13 تغییر ماهیت صندوق و تغییر امیدنامه با تاییدیه سازمان بورس تغییرات امیدنامه
1396/11/28 تغییرات امیدنامه سال96-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان تغییرات امیدنامه
1396/06/13 تغییرات امیدنامه(تغییر حق الزحمه حسابرس) تغییرات امیدنامه
1396/04/28 تغییرات امیدنامه (افزایش حداکثر تعداد واحدهای صندوق) تغییرات امیدنامه
1396/03/18 تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
1396/01/20 تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
1393/10/13 تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه