اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/03/13 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/12/06 تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ 30دی 1397 تغییرات اساس نامه
1397/03/13 تغییر اساسنامه صندوق انتخاب مجدد حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار(مجمع 11.02.97) تغییرات اساس نامه
1397/03/13 تغییر اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه
1397/03/13 تغییر نام صندوق و تمدید فعالیت تغییرات اساس نامه
1397/03/13 تغییر ترکیب دارندگان واحد های ممتاز مجمع(11.02.97) تغییرات اساس نامه
1396/04/12 تغییرات اساسنامه (تغییر حداکثر واحدهای سرمایه ‏گذاری نزد هر سرمایه‏ گذار از 5% به 10% حداکثر واحدهای سرمایه‏ گذاری صندوق) تغییرات اساس نامه
1396/03/31 تغییرات اساسنامه (تغییر حسابرس و تصویب صورتهای مالی) تغییرات اساس نامه
1396/03/21 تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه
1396/01/15 تغییر امضاداران تغییرات اساس نامه
1395/12/24 تغییر روزنامه کثیرالانتشار تغییرات اساس نامه
1395/07/14 حذف رکن ضامن تغییرات اساس نامه
1393/10/13 تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه