صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
101 تایید صورتجلسه مجمع 1394/02/30 بهمراه صورتجلسه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
102 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
103 تایید تمدید مجوز فعالیت صندوق توسط اداره ثبت شرکتها ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
104 تایید تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط ادارا ثبت شرکتها ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
105 تایید صورتجلسه مجمع مورخ93/04/24 توسط اداره ثبت شرکتها ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
106 تایید صورتجلسه مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق و تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
107 تایید تغییر صاحبان امضاءمجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
108 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930525(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
109 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/05/25(امیدنامه) ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
110 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930424(اساسنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
سایز صفحه