صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/05/10 ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
42 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تمدید دوره فعالیت) مورخ 96.05.10 ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
43 تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
44 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.05.10 ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
45 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.05.10 ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
46 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
47 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/03/17 ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
48 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/17 ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
49 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/06 ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
50 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17 ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
سایز صفحه