صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/05/10 ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
62 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تمدید دوره فعالیت) مورخ 96.05.10 ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
63 تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
64 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.05.10 ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
65 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.05.10 ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
66 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
67 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/03/17 ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
68 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/17 ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
69 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/06 ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
70 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17 ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
سایز صفحه