صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۸,۶۳۶ ۴۹.۶۴ ۶۶,۸۶۳ ۳۹.۲۳ ۷۹,۰۸۹ ۳۷.۵ ۹۷,۴۸۳ ۴۳.۹۴
اوراق ۷,۵۸۱ ۲۰.۱۹ ۴۰,۵۸۶ ۲۳.۸۱ ۴۲,۲۳۹ ۲۰.۰۳ ۴۲,۷۹۰ ۱۹.۲۹
وجه نقد ۶,۸۷۴ ۱۸.۳۱ ۵۸,۶۶۹ ۳۴.۴۲ ۸۵,۸۰۲ ۴۰.۶۸ ۷۷,۹۹۶ ۳۵.۱۶
سایر دارایی ها ۴,۰۳۴ ۱۰.۷۴ ۴,۲۷۵ ۲.۵۱ ۳,۷۸۵ ۱.۷۹ ۳,۵۸۱ ۱.۶۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸,۳۰۳ ۴۸.۷۵ ۶۶,۸۶۶ ۳۹.۲۳ ۷۹,۰۹۱ ۳۷.۵ ۹۷,۴۸۳ ۴۳.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد