ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 7,435 49.4 32,134 68.99 39,616 73.98 39,533 73.94
اوراق 4,252 28.25 1,134 2.43 672 1.25 674 1.26
وجه نقد 1,664 11.05 12,867 27.62 13,046 24.36 13,060 24.42
سایر دارایی ها 736 4.89 456 0.98 213 0.39 196 0.36
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,171 27.71 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد