ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 7,393 49.3 31,523 68.92 39,629 73.97 39,611 74.01
اوراق 4,256 28.38 1,194 2.61 671 1.25 674 1.26
وجه نقد 1,649 10.99 12,569 27.48 13,051 24.36 13,060 24.4
سایر دارایی ها 737 4.91 467 1.02 224 0.41 175 0.32
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,177 27.85 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد