ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,364 46.9 1,304 20.63 3,486 52.62 20,597 88.23
اوراق 4,403 32.44 4,142 65.55 2,485 37.51 2,478 10.61
وجه نقد 1,200 8.84 646 10.23 536 8.09 171 0.73
سایر دارایی ها 751 5.53 237 3.76 153 2.31 124 0.53
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,394 32.38 375 5.93 760 11.47 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد