ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,685 47.75 13,235 64.26 24,249 63.53 24,837 65.36
اوراق 4,342 31.01 2,258 10.96 1,804 4.72 652 1.71
وجه نقد 1,350 9.64 4,647 22.56 11,540 30.23 12,166 32.01
سایر دارایی ها 748 5.34 483 2.34 602 1.57 370 0.97
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,276 30.54 258 1.25 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد