صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۶,۴۰۶ ۵۲.۷۸ ۹۰,۵۲۴ ۴۴.۴۴ ۷۵,۳۹۰ ۴۷.۵۳ ۵۸,۴۲۰ ۳۷.۱۹
اوراق ۵,۹۰۶ ۱۹ ۳۶,۵۶۹ ۱۷.۹۵ ۵۰,۹۵۴ ۳۲.۱۳ ۵۱,۶۹۹ ۳۲.۹۱
وجه نقد ۴,۲۹۱ ۱۳.۸ ۲۹,۸۸۵ ۱۴.۶۷ ۲۹,۶۶۳ ۱۸.۷ ۴۴,۵۹۶ ۲۸.۳۹
سایر دارایی ها ۴,۰۴۴ ۱۳.۰۱ ۴۰,۴۲۹ ۱۹.۸۵ ۲,۵۹۶ ۱.۶۴ ۲,۳۶۹ ۱.۵۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۶,۰۵۵ ۵۱.۶۵ ۹۰,۵۵۱ ۴۴.۴۵ ۷۵,۴۶۹ ۴۷.۵۸ ۵۸,۴۲۰ ۳۷.۱۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد