صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۷,۴۱۲ ۵۱.۰۵ ۵۳,۹۸۹ ۳۸.۷۱ ۵۲,۲۸۹ ۴۲.۰۵ ۵۸,۵۸۲ ۴۲.۸۱
اوراق ۶,۸۳۴ ۲۰.۰۴ ۴۰,۱۱۰ ۲۸.۷۶ ۳۸,۸۳۸ ۳۱.۲۳ ۳۹,۷۹۹ ۲۹.۰۸
وجه نقد ۵,۴۰۷ ۱۵.۸۵ ۴۲,۰۷۲ ۳۰.۱۶ ۲۹,۱۰۸ ۲۳.۴۱ ۳۶,۱۰۶ ۲۶.۳۸
سایر دارایی ها ۴,۰۲۷ ۱۱.۸۱ ۳,۳۱۶ ۲.۳۸ ۴,۱۲۰ ۳.۳۱ ۲,۳۵۷ ۱.۷۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۷,۰۷۲ ۵۰.۰۵ ۵۴,۰۱۶ ۳۸.۷۲ ۵۲,۲۸۹ ۴۲.۰۵ ۵۸,۵۸۲ ۴۲.۸۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد