صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳,۷۴۸ ۵۰.۸۲ ۴۵,۰۴۷ ۳۴.۲۶ ۴۸,۷۷۵ ۳۴.۲۶ ۵۷,۲۴۴ ۴۹.۶۸
اوراق ۴,۷۱۷ ۱۷.۴۳ ۱۱,۷۲۰ ۸.۹۱ ۱۲,۶۸۱ ۸.۹ ۱۲,۷۷۳ ۱۱.۰۸
وجه نقد ۳,۵۰۳ ۱۲.۹۴ ۱۷,۴۶۶ ۱۳.۲۸ ۱۷,۵۴۳ ۱۲.۳۲ ۱۳,۴۵۷ ۱۱.۶۸
سایر دارایی ها ۴,۲۶۲ ۱۵.۷۵ ۶۰,۰۹۰ ۴۵.۷۱ ۷۰,۸۸۶ ۴۹.۷۹ ۶۴,۲۶۵ ۵۵.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۰,۴۵۰ ۳۸.۶۳ ۲۲,۵۲۳ ۱۷.۱۳ ۲۴,۳۸۷ ۱۷.۱۳ ۲۸,۶۲۲ ۲۴.۸۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد