صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۲,۹۱۷ ۴۸.۹۸ ۱۱۳,۱۹۳ ۵۴.۴۸ ۸۹,۸۹۶ ۴۴.۱۳ ۴۲,۸۵۱ ۲۴.۰۷
اوراق ۸,۲۸۶ ۱۷.۷۱ ۱,۰۴۰ ۰.۵ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۰,۳۰۹ ۲۲.۰۳ ۷۰,۴۲۹ ۳۳.۸۹ ۵۹,۹۲۲ ۲۹.۴۱ ۶۱,۸۶۵ ۳۴.۷۵
سایر دارایی ها ۴,۵۲۴ ۹.۶۷ ۱۱,۵۲۲ ۵.۵۵ ۱۹,۸۳۵ ۹.۷۴ ۱۵,۵۰۰ ۸.۷۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۲,۶۰۰ ۴۸.۳ ۱۱۳,۱۹۳ ۵۴.۴۸ ۸۹,۸۹۶ ۴۴.۱۳ ۴۲,۸۵۱ ۲۴.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد