ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 8,884 52.09 31,339 70.13 33,783 72.56 31,894 73.07
اوراق 4,085 23.95 1,645 3.68 3,109 6.67 3,119 7.14
وجه نقد 2,260 13.25 11,135 24.91 8,336 17.9 8,443 19.34
سایر دارایی ها 717 4.2 439 0.98 876 1.88 185 0.42
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,588 50.35 56,009 125.34 17,121 36.77 15,947 36.53
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد