صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۰,۲۲۷ ۴۷.۹۵ ۸۹,۶۵۴ ۳۶.۷۹ ۹۶,۲۶۴ ۳۵.۳۱ ۱۰۲,۹۸۵ ۵۰.۱۹
اوراق ۸,۵۲۷ ۲۰.۲۱ ۴۹,۳۶۲ ۲۰.۲۶ ۵۷,۸۵۴ ۲۱.۲۲ ۰ ۰
وجه نقد ۸,۶۵۶ ۲۰.۵۲ ۹۰,۲۴۸ ۳۷.۰۴ ۱۰۳,۵۸۹ ۳۷.۹۹ ۹۷,۶۲۸ ۴۷.۵۸
سایر دارایی ها ۴,۳۶۴ ۱۰.۳۵ ۱۴,۴۱۵ ۵.۹۲ ۱۴,۹۴۸ ۵.۴۸ ۴,۵۷۵ ۲.۲۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۹,۹۰۱ ۴۷.۱۷ ۸۹,۶۵۴ ۳۶.۷۹ ۹۶,۲۶۴ ۳۵.۳۱ ۱۰۲,۹۸۵ ۵۰.۱۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد