ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/29 6 0.1 % 5,001 83.9 % 740 12.43 % 212 3.57 % 6 0.1 %
2 1397/03/28 5 0.1 % 4,988 83.86 % 740 12.45 % 213 3.59 % 5 0.1 %
3 1397/03/27 5 0.09 % 4,997 83.88 % 584 9.81 % 370 6.21 % 5 0.09 %
4 1397/03/26 5 0.09 % 5,003 83.89 % 584 9.8 % 370 6.22 % 5 0.09 %
5 1397/03/25 5 0.09 % 5,002 83.87 % 584 9.8 % 371 6.23 % 5 0.09 %
6 1397/03/24 5 0.09 % 5,001 83.86 % 584 9.8 % 372 6.25 % 5 0.09 %
7 1397/03/23 5 0.09 % 5,000 83.85 % 584 9.8 % 373 6.26 % 5 0.09 %
8 1397/03/22 5 0.09 % 4,997 83.83 % 584 9.81 % 374 6.27 % 5 0.09 %
9 1397/03/21 5 0.08 % 4,997 83.82 % 584 9.81 % 374 6.29 % 5 0.08 %
10 1397/03/20 4 0.08 % 4,996 83.81 % 584 9.81 % 375 6.3 % 4 0.08 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق