ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/04 47,841 73.35 % 4,679 7.17 % 0 0 % 12,665 19.42 % 39 0.06 % 47,841 73.35 %
2 1398/01/03 47,841 73.35 % 4,679 7.17 % 0 0 % 12,665 19.42 % 39 0.06 % 47,841 73.35 %
3 1398/01/02 47,841 73.35 % 4,679 7.17 % 0 0 % 12,665 19.42 % 40 0.06 % 47,841 73.35 %
4 1398/01/01 47,841 73.35 % 4,679 7.17 % 0 0 % 12,665 19.42 % 40 0.06 % 47,841 73.35 %
5 1397/12/29 47,841 73.36 % 4,679 7.18 % 0 0 % 12,654 19.4 % 40 0.06 % 47,841 73.36 %
6 1397/12/28 47,841 73.36 % 4,679 7.18 % 0 0 % 12,653 19.4 % 40 0.06 % 47,841 73.36 %
7 1397/12/27 47,617 72.73 % 4,669 7.13 % 0 0 % 13,128 20.05 % 59 0.09 % 47,617 72.73 %
8 1397/12/26 46,668 69.65 % 4,660 6.96 % 0 0 % 9,750 14.55 % 5,923 8.8 % 46,668 69.65 %
9 1397/12/25 46,178 68.95 % 4,652 6.95 % 0 0 % 8,900 13.29 % 7,242 10.81 % 46,178 68.95 %
10 1397/12/24 52,484 68.41 % 4,652 6.06 % 0 0 % 17,498 22.81 % 2,084 2.72 % 52,484 68.41 %