صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۶۶,۰۷۴ ۷۰.۶۶ % ۱۳,۹۱۳ ۱۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۹,۵۵۰ ۱۰.۲۱ % ۳,۹۷۱ ۴.۵۶ % ۶۶,۰۷۴ ۷۰.۶۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۶۶,۰۷۴ ۷۰.۴ % ۱۳,۹۱۰ ۱۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۹,۷۲۴ ۱۰.۳۶ % ۴,۱۴۲ ۴.۵۴ % ۶۶,۰۷۴ ۷۰.۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۶۸,۳۳۰ ۷۴.۴۳ % ۱۳,۹۰۶ ۱۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۹,۱۱۱ ۹.۹۳ % ۴۵۵ ۰.۵ % ۶۸,۳۳۰ ۷۴.۴۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۶۸,۵۱۱ ۷۳.۹۷ % ۱۳,۹۶۶ ۱۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۹,۹۲۳ ۱۰.۷۱ % ۲۱۸ ۰.۰۲ % ۶۸,۵۱۱ ۷۳.۹۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۶۸,۵۱۱ ۷۳.۹۷ % ۱۳,۹۶۶ ۱۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۹,۹۲۳ ۱۰.۷۱ % ۲۱۸ ۰.۰۲ % ۶۸,۵۱۱ ۷۳.۹۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۶۸,۵۱۱ ۷۳.۹۷ % ۱۳,۹۶۶ ۱۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۹,۹۲۳ ۱۰.۷۱ % ۲۱۸ ۰.۰۲ % ۶۸,۵۱۱ ۷۳.۹۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۶۸,۴۹۳ ۷۱.۶۳ % ۱۵,۷۰۲ ۱۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۹,۷۴۰ ۱۰.۱۹ % ۱,۶۸۳ ۰.۰۲ % ۶۸,۴۹۳ ۷۱.۶۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۶۷,۰۹۴ ۷۲.۳۵ % ۱۵,۶۹۸ ۱۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۸,۸۲۰ ۹.۵۱ % ۱,۱۱۵ ۱.۲ % ۶۷,۰۹۴ ۷۲.۳۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۶۶,۴۸۷ ۷۲.۳۱ % ۱۵,۶۹۹ ۱۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۸,۴۶۷ ۹.۲۱ % ۱,۲۹۳ ۱.۴۱ % ۶۶,۴۸۷ ۷۲.۳۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۶۷,۲۱۲ ۷۳.۰۳ % ۱۵,۶۹۰ ۱۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۸,۷۷۶ ۹.۵۴ % ۳۵۶ ۰.۳۹ % ۶۷,۲۱۲ ۷۳.۰۳ %