صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۵۹,۷۸۳ ۴۳.۱۸ % ۳۷,۷۸۵ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۸,۵۲۲ ۲۷.۸۲ % ۲,۳۶۳ ۱.۷۱ % ۵۹,۷۸۳ ۴۳.۱۸ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۴۹,۴۹۲ ۳۸.۸۲ % ۳۷,۸۴۴ ۲۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۷۷ ۲۹.۶۳ % ۲,۳۶۴ ۱.۸۵ % ۴۹,۴۹۲ ۳۸.۸۲ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۱۷,۷۶۹ ۶۰.۳۷ % ۳۷,۹۲۲ ۱۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۳۸ ۱۸.۹۸ % ۲,۳۶۵ ۱.۲۱ % ۱۱۷,۷۶۹ ۶۰.۳۷ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۵۷,۱۴۶ ۴۲.۴۹ % ۳۷,۹۴۴ ۲۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۳۸ ۲۷.۵۴ % ۲,۳۶۷ ۱.۷۶ % ۵۷,۱۴۶ ۴۲.۴۹ %
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۵۷,۱۴۶ ۴۲.۴۹ % ۳۷,۹۴۴ ۲۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۳۸ ۲۷.۵۴ % ۲,۳۶۸ ۱.۷۶ % ۵۷,۱۴۶ ۴۲.۴۹ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۵۷,۱۴۶ ۴۲.۴۹ % ۳۷,۹۴۴ ۲۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۳۸ ۲۷.۵۴ % ۲,۳۶۸ ۱.۷۶ % ۵۷,۱۴۶ ۴۲.۴۹ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۶۰,۵۴۷ ۴۴.۲۹ % ۳۸,۰۰۹ ۲۷.۸ % ۰ ۰ % ۳۵,۷۸۵ ۲۶.۱۸ % ۲,۳۶۸ ۱.۷۳ % ۶۰,۵۴۷ ۴۴.۲۹ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۵۰,۰۴۵ ۳۹.۴۲ % ۳۷,۹۷۳ ۲۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۷۴ ۲۸.۸۱ % ۲,۳۶۸ ۱.۸۷ % ۵۰,۰۴۵ ۳۹.۴۲ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۴۸,۹۸۰ ۳۸.۴۱ % ۳۸,۰۰۷ ۲۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۵۰ ۲۹.۹۲ % ۲,۳۶۸ ۱.۸۶ % ۴۸,۹۸۰ ۳۸.۴۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۵۰,۴۸۰ ۴۰.۱۴ % ۳۷,۹۹۸ ۳۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۹۱۰ ۲۷.۷۶ % ۲,۳۶۸ ۱.۸۸ % ۵۰,۴۸۰ ۴۰.۱۴ %