صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۱۴,۴۸۸ ۴۹.۹۳ % ۲۵,۵۴۷ ۱۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۱۴ ۱۱.۷۴ % ۶۲,۳۶۲ ۲۸.۴۱ % ۱۱۴,۴۸۸ ۴۹.۹۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۰۴,۳۲۱ ۴۲.۲۹ % ۲۵,۵۳۰ ۱۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۷۸ ۱۱.۷۹ % ۸۷,۷۷۳ ۳۶.۷۱ % ۱۰۴,۳۲۱ ۴۲.۲۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۹۲,۶۳۷ ۴۴.۵ % ۲۵,۵۶۱ ۱۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۴,۹۹۸ ۲۱.۶۲ % ۴۴,۹۵۷ ۲۲.۹۳ % ۹۲,۶۳۷ ۴۴.۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۲۹,۰۷۵ ۶۴.۰۵ % ۲۵,۵۲۵ ۱۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۵۵ ۲۱.۸۶ % ۲,۸۶۷ ۲.۸ % ۱۲۹,۰۷۵ ۶۴.۰۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۲۹,۰۷۵ ۶۴.۰۵ % ۲۵,۵۲۵ ۱۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۵۵ ۲۱.۸۶ % ۲,۸۶۶ ۲.۸ % ۱۲۹,۰۷۵ ۶۴.۰۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۲۹,۰۷۵ ۶۴.۰۵ % ۲۵,۵۲۵ ۱۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۵۵ ۲۱.۸۶ % ۲,۸۶۶ ۲.۸ % ۱۲۹,۰۷۵ ۶۴.۰۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۹۹,۳۶۹ ۵۹ % ۲۵,۵۰۲ ۱۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۸۸ ۲۴.۱۶ % ۲,۸۶۶ ۳.۳۵ % ۹۹,۳۶۹ ۵۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۹۱,۷۶۶ ۴۷.۳۹ % ۲۵,۴۶۴ ۱۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۲۴ ۲۰.۳۶ % ۳۶,۹۹۶ ۲۰.۵۴ % ۹۱,۷۶۶ ۴۷.۳۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۷۸,۸۷۷ ۴۷.۳۶ % ۲۵,۴۵۲ ۱۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۱۹ ۲۳.۶۷ % ۲۲,۸۱۳ ۱۵.۳۷ % ۷۸,۸۷۷ ۴۷.۳۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۹۸,۷۵۳ ۵۲.۵۸ % ۲۵,۴۴۲ ۱۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۱۹ ۲۰.۹۹ % ۲۴,۲۱۰ ۱۴.۳۷ % ۹۸,۷۵۳ ۵۲.۵۸ %