صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۵۸,۵۸۲ ۴۲.۸۱ % ۳۹,۷۹۹ ۲۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۱۰۶ ۲۶.۳۸ % ۲,۳۵۷ ۱.۷۲ % ۵۸,۵۸۲ ۴۲.۸۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۴۶,۲۴۹ ۳۰.۷۷ % ۳۹,۶۷۲ ۲۶.۴ % ۰ ۰ % ۶۲,۰۱۳ ۴۱.۲۶ % ۲,۳۵۸ ۱.۵۷ % ۴۶,۲۴۹ ۳۰.۷۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۴۶,۲۱۱ ۳۹.۲۹ % ۳۹,۶۵۸ ۳۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۸۰ ۱۹.۸ % ۸,۴۵۳ ۷.۱۹ % ۴۶,۲۱۱ ۳۹.۲۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۴۶,۲۱۱ ۳۹.۲۹ % ۳۹,۶۵۸ ۳۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۸۰ ۱۹.۸ % ۸,۴۵۳ ۷.۱۹ % ۴۶,۲۱۱ ۳۹.۲۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۴۶,۲۱۱ ۳۹.۲۹ % ۳۹,۶۵۸ ۳۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۸۰ ۱۹.۸ % ۸,۴۵۳ ۷.۱۹ % ۴۶,۲۱۱ ۳۹.۲۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۴۶,۲۱۱ ۳۹.۲۹ % ۳۹,۶۵۸ ۳۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۸۰ ۱۹.۸ % ۸,۴۵۴ ۷.۱۹ % ۴۶,۲۱۱ ۳۹.۲۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۴۶,۲۱۱ ۳۹.۲۹ % ۳۹,۶۵۸ ۳۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۸۰ ۱۹.۸ % ۸,۴۵۴ ۷.۱۹ % ۴۶,۲۱۱ ۳۹.۲۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۵۷,۱۶۶ ۴۶.۹۸ % ۳۹,۲۱۸ ۳۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۳۸ ۱۸.۸۵ % ۲,۳۶۰ ۱.۹۴ % ۵۷,۱۶۶ ۴۶.۹۸ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۶۱,۷۴۶ ۴۹.۰۹ % ۳۹,۱۰۹ ۳۱.۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۵۷ ۱۷.۹۳ % ۲,۳۶۰ ۱.۸۸ % ۶۱,۷۴۶ ۴۹.۰۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۵۲,۳۴۱ ۴۴.۸ % ۳۹,۱۶۱ ۳۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۵۷ ۱۹.۶۵ % ۲,۳۶۰ ۲.۰۲ % ۵۲,۳۴۱ ۴۴.۸ %