صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۸۵,۸۳۸ ۳۱.۷۵ % ۷۱,۷۶۳ ۲۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۹۷,۲۷۲ ۳۵.۹۷ % ۱۵,۵۱۵ ۵.۷۴ % ۸۵,۸۳۸ ۳۱.۷۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۲۳,۹۰۵ ۴۲.۸۴ % ۷۱,۶۹۸ ۲۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۸۴,۰۵۴ ۲۹.۰۶ % ۹,۶۰۰ ۳.۳۲ % ۱۲۳,۹۰۵ ۴۲.۸۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۹۷,۴۳۴ ۳۶.۵۵ % ۷۲,۳۳۸ ۲۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۸۷,۱۱۸ ۳۲.۶۸ % ۹,۷۰۸ ۳.۶۴ % ۹۷,۴۳۴ ۳۶.۵۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۹۸,۸۳۰ ۳۷.۲۷ % ۷۲,۴۶۶ ۲۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۸۲,۳۴۷ ۳۱.۰۶ % ۱۱,۵۱۱ ۴.۳۴ % ۹۸,۸۳۰ ۳۷.۲۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۱۵,۶۴۵ ۴۲.۳۲ % ۷۲,۵۷۱ ۲۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۷۵,۴۲۷ ۲۷.۶ % ۹,۶۰۲ ۳.۵۱ % ۱۱۵,۶۴۵ ۴۲.۳۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۱۵,۶۴۵ ۴۲.۳۲ % ۷۲,۵۷۱ ۲۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۷۵,۴۲۷ ۲۷.۶ % ۹,۶۰۲ ۳.۵۱ % ۱۱۵,۶۴۵ ۴۲.۳۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۱۵,۶۴۵ ۴۲.۳۲ % ۷۲,۵۷۱ ۲۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۷۵,۴۲۷ ۲۷.۶ % ۹,۶۰۳ ۳.۵۱ % ۱۱۵,۶۴۵ ۴۲.۳۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۹۷,۰۲۷ ۳۳.۸۶ % ۷۲,۶۲۵ ۲۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۲۸۶ ۳۷.۴۴ % ۹,۶۰۳ ۳.۳۵ % ۹۷,۰۲۷ ۳۳.۸۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۰۰,۶۶۳ ۳۷.۶ % ۴۲,۵۵۹ ۱۵.۹ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۸۶۲ ۴۲.۹۱ % ۹,۶۰۴ ۳.۵۹ % ۱۰۰,۶۶۳ ۳۷.۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۰۲,۲۶۸ ۳۹.۰۴ % ۴۲,۳۳۶ ۱۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۶۸۹ ۴۱.۱۱ % ۹,۶۵۹ ۳.۶۹ % ۱۰۲,۲۶۸ ۳۹.۰۴ %