ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/29 20,597 88.23 % 2,478 10.62 % 171 0.73 % 147 0.63 % 0 0 %
2 1397/05/28 3,336 54.83 % 2,479 40.75 % 171 2.82 % 148 2.45 % 0 0 %
3 1397/05/27 3,327 54.75 % 2,480 40.81 % 171 2.82 % 149 2.47 % 0 0 %
4 1397/05/26 3,326 54.74 % 2,479 40.8 % 171 2.82 % 150 2.48 % 0 0 %
5 1397/05/25 3,326 54.74 % 2,478 40.79 % 171 2.82 % 151 2.5 % 0 0 %
6 1397/05/24 3,326 54.74 % 2,477 40.77 % 171 2.82 % 152 2.51 % 0 0 %
7 1397/05/23 3,326 54.77 % 2,473 40.73 % 171 2.82 % 153 2.53 % 0 0 %
8 1397/05/22 3,133 53.26 % 2,475 42.07 % 171 2.91 % 154 2.63 % 0 0 %
9 1397/05/21 3,134 53.26 % 2,474 42.06 % 171 2.91 % 155 2.65 % 0 0 %
10 1397/05/20 3,133 53.25 % 2,474 42.05 % 171 2.91 % 156 2.66 % 0 0 %