ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/23 39,533 73.95 % 674 1.26 % 0 0 % 13,060 24.43 % 194 0.37 % 0 0 %
2 1397/09/22 39,533 73.96 % 674 1.26 % 0 0 % 13,060 24.43 % 186 0.36 % 0 0 %
3 1397/09/21 39,533 73.97 % 674 1.26 % 0 0 % 13,060 24.44 % 179 0.34 % 0 0 %
4 1397/09/20 39,611 74.01 % 674 1.26 % 0 0 % 13,060 24.4 % 173 0.33 % 0 0 %
5 1397/09/19 39,474 73.96 % 674 1.26 % 0 0 % 13,007 24.37 % 219 0.42 % 0 0 %
6 1397/09/18 39,577 74.02 % 674 1.26 % 0 0 % 13,007 24.33 % 211 0.4 % 0 0 %
7 1397/09/17 39,753 74.11 % 674 1.26 % 0 0 % 12,951 24.14 % 260 0.49 % 0 0 %
8 1397/09/16 39,658 74.08 % 674 1.26 % 0 0 % 12,951 24.19 % 252 0.48 % 0 0 %
9 1397/09/15 39,658 74.09 % 674 1.26 % 0 0 % 12,951 24.19 % 244 0.46 % 0 0 %
10 1397/09/14 39,658 74.1 % 674 1.26 % 0 0 % 12,951 24.2 % 237 0.45 % 0 0 %