ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 71,894 87.52 % 4,077 4.96 % 0 0 % 6,075 7.4 % 100 0.12 % 71,894 87.52 %
2 1398/02/30 71,574 87.49 % 4,062 4.97 % 0 0 % 6,142 7.51 % 33 0.04 % 71,574 87.49 %
3 1398/02/29 71,890 87.04 % 4,068 4.93 % 0 0 % 6,608 8 % 26 0.03 % 71,890 87.04 %
4 1398/02/28 72,151 87.58 % 4,061 4.93 % 0 0 % 5,973 7.25 % 195 0.24 % 72,151 87.58 %
5 1398/02/27 71,363 86.96 % 4,062 4.95 % 0 0 % 6,173 7.52 % 462 0.56 % 71,363 86.96 %
6 1398/02/26 71,363 86.96 % 4,062 4.95 % 0 0 % 6,173 7.52 % 462 0.56 % 71,363 86.96 %
7 1398/02/25 71,363 86.96 % 4,062 4.95 % 0 0 % 6,173 7.52 % 462 0.56 % 71,363 86.96 %
8 1398/02/24 69,184 80.49 % 4,054 4.72 % 0 0 % 11,279 13.12 % 1,431 1.67 % 69,184 80.49 %
9 1398/02/23 68,432 80.2 % 4,051 4.75 % 0 0 % 8,696 10.19 % 4,143 4.86 % 68,432 80.2 %
10 1398/02/22 66,900 81.4 % 4,053 4.93 % 0 0 % 8,094 9.85 % 3,142 3.82 % 66,900 81.4 %