صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۵۰,۴۷۱ ۶۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۸۷۴ ۲۷.۱۸ % ۱۵,۳۳۰ ۶.۷۳ % ۱۵۰,۴۷۱ ۶۶.۰۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۲۷,۷۷۳ ۵۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۸۵ ۳۷.۴۵ % ۱۵,۳۳۱ ۶.۷ % ۱۲۷,۷۷۳ ۵۵.۸۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۲۷,۷۷۳ ۵۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۸۵ ۳۷.۴۵ % ۱۵,۳۳۱ ۶.۷ % ۱۲۷,۷۷۳ ۵۵.۸۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۲۷,۷۷۳ ۵۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۸۵ ۳۷.۴۵ % ۱۵,۳۳۲ ۶.۷ % ۱۲۷,۷۷۳ ۵۵.۸۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۸۸,۰۷۸ ۴۷.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۷۴۵ ۲۰.۷۲ % ۶۰,۱۷۳ ۳۲.۱۸ % ۸۸,۰۷۸ ۴۷.۱ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۶۴,۲۳۰ ۷۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۶۲۷ ۱۹.۱۹ % ۱۵,۳۳۲ ۶.۹ % ۱۶۴,۲۳۰ ۷۳.۹۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۷,۷۹۵ ۷۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۴۱ ۲۱.۷۷ % ۱,۰۲۵ ۰.۵۸ % ۱۳۷,۷۹۵ ۷۷.۶۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۵۹,۷۳۶ ۵۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۶۵۱ ۴۵.۹۵ % ۱,۰۲۶ ۰.۳۴ % ۱۵۹,۷۳۶ ۵۳.۷۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۰۷,۳۵۴ ۵۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۰۱۴ ۴۴.۵۳ % ۱,۰۲۶ ۰.۵۳ % ۱۰۷,۳۵۴ ۵۴.۹۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۰۷,۳۵۴ ۵۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۰۱۴ ۴۴.۵۳ % ۱,۰۲۷ ۰.۵۳ % ۱۰۷,۳۵۴ ۵۴.۹۴ %