صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۵۸,۴۲۰ ۳۷.۱۹ % ۵۱,۶۹۹ ۳۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۴,۵۹۶ ۲۸.۳۹ % ۲,۳۶۹ ۱.۵۱ % ۵۸,۴۲۰ ۳۷.۱۹ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۵۸,۴۲۰ ۳۷.۱۹ % ۵۱,۶۹۹ ۳۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۴,۵۹۶ ۲۸.۳۹ % ۲,۳۶۹ ۱.۵۱ % ۵۸,۴۲۰ ۳۷.۱۹ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۵۸,۴۲۰ ۳۷.۱۹ % ۵۱,۶۹۹ ۳۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۴,۵۹۶ ۲۸.۳۹ % ۲,۳۶۹ ۱.۵۱ % ۵۸,۴۲۰ ۳۷.۱۹ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۶۰,۳۹۹ ۳۹.۰۹ % ۵۱,۶۰۰ ۳۳.۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۱۳۷ ۲۵.۹۸ % ۲,۳۶۹ ۱.۵۳ % ۶۰,۳۹۹ ۳۹.۰۹ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۶۷,۸۶۶ ۴۳.۷۲ % ۵۱,۵۸۸ ۳۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۸۸ ۲۱.۵۱ % ۲,۳۶۹ ۱.۵۳ % ۶۷,۸۶۶ ۴۳.۷۲ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۷۷,۶۸۹ ۴۸.۲۲ % ۵۱,۴۲۱ ۳۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۳۲ ۱۸.۳۹ % ۲,۳۶۹ ۱.۴۷ % ۷۷,۶۸۹ ۴۸.۲۲ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۷۵,۰۵۰ ۴۸.۲۴ % ۵۱,۳۲۸ ۳۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۲۸ ۱۷.۲۵ % ۲,۳۶۳ ۱.۵۲ % ۷۷,۴۸۵ ۴۹.۸۱ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۷۹,۱۶۲ ۴۹.۳ % ۵۱,۲۴۹ ۳۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۰۳ ۱۷.۳۱ % ۲,۳۶۳ ۱.۴۷ % ۷۹,۱۶۲ ۴۹.۳ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۷۹,۱۶۲ ۴۹.۳ % ۵۱,۲۴۹ ۳۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۰۳ ۱۷.۳۱ % ۲,۳۶۳ ۱.۴۷ % ۷۹,۱۶۲ ۴۹.۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۷۹,۱۶۲ ۴۹.۳ % ۵۱,۲۴۹ ۳۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۰۳ ۱۷.۳۱ % ۲,۳۶۳ ۱.۴۷ % ۷۹,۱۶۲ ۴۹.۳ %