صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۶۷,۲۹۴ ۶۶.۷ % ۱۶,۴۱۳ ۱۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۷۸ ۱۴.۵۵ % ۲,۵۰۱ ۲.۴۸ % ۶۷,۲۹۴ ۶۶.۷ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۶۷,۲۹۴ ۶۶.۷ % ۱۶,۴۱۳ ۱۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۷۸ ۱۴.۵۵ % ۲,۵۰۰ ۲.۴۸ % ۶۷,۲۹۴ ۶۶.۷ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۶۸,۱۸۳ ۶۷.۸۸ % ۱۴,۹۲۷ ۱۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۳ ۱۴.۷۸ % ۲,۴۹۸ ۲.۴۹ % ۶۸,۱۸۳ ۶۷.۸۸ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۶۸,۲۵۲ ۶۸.۱۳ % ۱۴,۹۱۶ ۱۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۹۳ ۱۲.۹۷ % ۴,۰۱۳ ۴.۰۱ % ۶۸,۲۵۲ ۶۸.۱۳ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۶۶,۷۹۱ ۶۷.۴۵ % ۱۴,۸۹۶ ۱۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۹۴ ۱۳.۳۲ % ۴,۱۴۵ ۴.۱۹ % ۶۶,۷۹۱ ۶۷.۴۵ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۶۶,۷۹۱ ۶۷.۴۵ % ۱۴,۸۹۶ ۱۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۹۴ ۱۳.۳۲ % ۴,۱۴۴ ۴.۱۹ % ۶۶,۷۹۱ ۶۷.۴۵ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۶۶,۷۹۱ ۶۷.۴۵ % ۱۴,۸۹۶ ۱۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۹۴ ۱۳.۳۲ % ۴,۱۴۳ ۴.۱۸ % ۶۶,۷۹۱ ۶۷.۴۵ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶۶,۱۹۶ ۶۸.۲۲ % ۱۴,۸۷۸ ۱۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۶۳ ۱۳.۸۸ % ۲,۴۹۲ ۲.۵۷ % ۶۶,۱۹۶ ۶۸.۲۲ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۶۴,۶۶۶ ۶۶.۸۴ % ۱۴,۸۸۰ ۱۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۰۵ ۱۵.۲ % ۲,۴۹۱ ۲.۵۸ % ۶۴,۶۶۶ ۶۶.۸۴ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۶۴,۶۶۶ ۶۶.۸۴ % ۱۴,۸۸۰ ۱۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۰۵ ۱۵.۲ % ۲,۴۹۰ ۲.۵۷ % ۶۴,۶۶۶ ۶۶.۸۴ %