صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۸۳,۸۲۴ ۱۴.۵۹ % ۲۵,۲۶۴ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۶۱ ۵.۲۳ % ۴۳۵,۴۶۲ ۷۵.۷۸ % ۸۳,۸۲۴ ۱۴.۵۹ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۸۳,۸۲۴ ۱۴.۵۹ % ۲۵,۲۶۴ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۹۱ ۵.۱۹ % ۴۳۵,۴۶۲ ۷۵.۸۲ % ۸۳,۸۲۴ ۱۴.۵۹ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۸۳,۵۷۶ ۲۱.۰۵ % ۲۵,۲۰۷ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۸,۲۶۲ ۷.۱۲ % ۲۶۰,۰۳۱ ۶۵.۴۹ % ۸۳,۵۷۶ ۲۱.۰۵ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۸۳,۵۷۶ ۲۱.۰۵ % ۲۵,۲۰۷ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۸,۲۶۲ ۷.۱۲ % ۲۶۰,۰۳۱ ۶۵.۴۹ % ۸۳,۵۷۶ ۲۱.۰۵ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۷۹,۱۳۴ ۲۸.۳۸ % ۲۵,۱۸۵ ۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۹۸ ۹.۹۳ % ۱۴۶,۷۹۹ ۵۲.۶۵ % ۷۹,۱۳۴ ۲۸.۳۸ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۷۹,۱۳۴ ۲۸.۳۸ % ۲۵,۱۸۵ ۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۹۸ ۹.۹۳ % ۱۴۶,۷۹۹ ۵۲.۶۵ % ۷۹,۱۳۴ ۲۸.۳۸ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۷۹,۱۳۴ ۲۸.۳۸ % ۲۵,۱۸۵ ۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۹۸ ۹.۹۳ % ۱۴۶,۷۹۸ ۵۲.۶۵ % ۷۹,۱۳۴ ۲۸.۳۸ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۰۸,۳۹۶ ۳۹.۹۴ % ۲۵,۲۰۱ ۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۵۶۲ ۱۰.۱۶ % ۱۱۰,۲۴۵ ۱.۰۵ % ۱۰۸,۳۹۶ ۳۹.۹۴ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۱۱,۳۳۴ ۳۹.۸۶ % ۲۵,۲۲۶ ۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۷,۴۴۳ ۱۳.۴ % ۱۰۵,۳۴۱ ۱.۰۲ % ۱۱۱,۳۳۴ ۳۹.۸۶ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۰۵,۴۷۰ ۴۵.۵ % ۲۵,۲۵۲ ۱۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۷,۴۴۴ ۱۶.۱۵ % ۶۳,۶۵۳ ۲۷.۴۶ % ۱۰۵,۴۷۰ ۴۵.۵ %