صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۸۴,۰۵۹ ۱۹.۸۸ % ۲۵,۲۱۵ ۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۸۳۵ ۹.۶۶ % ۲۷۲,۶۲۶ ۶۴.۴۹ % ۸۴,۰۵۹ ۱۹.۸۸ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۸۴,۰۵۹ ۱۹.۸۸ % ۲۵,۲۱۵ ۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۸۳۵ ۹.۶۶ % ۲۷۲,۶۲۶ ۶۴.۴۹ % ۸۴,۰۵۹ ۱۹.۸۸ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۸۴,۰۵۹ ۱۹.۸۸ % ۲۵,۲۱۵ ۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۸۳۵ ۹.۶۶ % ۲۷۲,۶۲۵ ۶۴.۴۹ % ۸۴,۰۵۹ ۱۹.۸۸ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۸۴,۰۵۹ ۱۹.۸۸ % ۲۵,۲۱۵ ۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۸۳۵ ۹.۶۶ % ۲۷۲,۶۲۵ ۶۴.۴۹ % ۸۴,۰۵۹ ۱۹.۸۸ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۹۷,۴۱۹ ۱۸.۵۵ % ۲۵,۱۵۰ ۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۸۰ ۷.۸۸ % ۳۶۱,۲۵۰ ۶۸.۷۸ % ۹۷,۴۱۹ ۱۸.۵۵ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۷۲,۴۶۲ ۳۶.۸۲ % ۲۸,۶۸۱ ۱۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۷,۸۰۱ ۱۹.۲۱ % ۵۷,۸۵۷ ۲۹.۴ % ۷۲,۴۶۲ ۳۶.۸۲ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۰۵,۴۲۹ ۲۰.۴۴ % ۲۸,۶۶۳ ۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۷,۲۰۱ ۷.۲۱ % ۳۴۴,۴۷۰ ۶۶.۷۹ % ۱۰۵,۴۲۹ ۲۰.۴۴ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۷۳,۷۸۱ ۱۸.۸۴ % ۲۸,۶۲۲ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۳۳,۴۷۸ ۸.۵۵ % ۲۵۵,۶۶۹ ۶۵.۳ % ۷۳,۷۸۱ ۱۸.۸۴ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۷۳,۸۸۰ ۱۰.۴۹ % ۲۸,۵۹۷ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۸۹ ۴.۳۶ % ۵۷۱,۰۷۵ ۸۱.۰۹ % ۷۳,۸۸۰ ۱۰.۴۹ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۷۳,۸۸۰ ۱۰.۴۹ % ۲۸,۵۹۷ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۸۹ ۴.۳۶ % ۵۷۱,۰۷۵ ۸۱.۰۹ % ۷۳,۸۸۰ ۱۰.۴۹ %