صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۶۷,۵۶۸ ۵۲.۷۳ % ۱۹,۱۲۲ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۲۵ ۲۸.۰۴ % ۵,۵۱۲ ۴.۳ % ۶۷,۵۶۸ ۵۲.۷۳ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۶۶,۹۲۸ ۵۲.۵ % ۱۹,۱۰۲ ۱۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۸,۰۵۵ ۲۹.۸۵ % ۳,۳۸۶ ۲.۶۶ % ۶۶,۹۲۸ ۵۲.۵ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۶۷,۰۴۰ ۵۳.۸۷ % ۱۹,۰۹۲ ۱۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۹۹ ۲۷.۸ % ۳,۷۰۶ ۲.۹۸ % ۶۷,۰۴۰ ۵۳.۸۷ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۶۷,۰۴۰ ۵۳.۸۷ % ۱۹,۰۹۲ ۱۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۹۹ ۲۷.۸ % ۳,۷۰۶ ۲.۹۸ % ۶۷,۰۴۰ ۵۳.۸۷ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۶۷,۰۴۰ ۵۳.۸۷ % ۱۹,۰۹۲ ۱۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۹۹ ۲۷.۸ % ۳,۷۰۶ ۲.۹۸ % ۶۷,۰۴۰ ۵۳.۸۷ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۶۷,۰۴۸ ۵۲.۷۹ % ۱۹,۰۶۰ ۱۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۳,۰۲۰ ۲۶ % ۷,۸۹۱ ۶.۲۱ % ۶۷,۰۴۸ ۵۲.۷۹ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۷۲,۳۰۴ ۵۶.۱۴ % ۱۹,۰۲۹ ۱۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۱۴۷ ۲۴.۱۸ % ۶,۳۰۹ ۴.۹ % ۷۲,۳۰۴ ۵۶.۱۴ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۷۰,۹۱۳ ۵۶.۳۶ % ۱۹,۰۲۳ ۱۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۹,۴۹۸ ۲۳.۴۵ % ۶,۳۷۹ ۵.۰۷ % ۷۰,۹۱۳ ۵۶.۳۶ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۷۰,۰۳۱ ۵۶.۷۱ % ۱۹,۰۲۲ ۱۵.۴ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۳۳ ۲۵.۶۱ % ۲,۸۱۴ ۲.۲۸ % ۷۰,۰۳۱ ۵۶.۷۱ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۷۱,۱۵۸ ۵۶.۳۱ % ۱۹,۰۱۱ ۱۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۸۳ ۲۶.۴۲ % ۲,۸۱۳ ۲.۲۳ % ۷۱,۱۵۸ ۵۶.۳۱ %