صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۲.۱۶ (۲.۰۱) ۲۴۷,۳۹۷.۶۶ (۹۹.۹۴)
۶۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۴ ۰.۲۲ ۳۳۶.۳۶ ۱۲۲.۲۵
۶۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۹۵ (۲.۱۷) ۳,۰۹۹.۳۸ (۹۹.۹۷)
۶۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۲.۰۳) ۰.۳۶ (۹۹.۹۴) ۲۷۷.۳۵
۶۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۶۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۶۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۱.۹۲) ۰.۰۱ (۹۹.۹۱) ۲.۱۵
۶۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۹۵ ۰.۴۳ ۳,۰۹۷.۳۴ ۳۷۶.۶۵
۶۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ (۰.۲۳) ۲.۰۳ (۵۶.۲۹) ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۷۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۵۱ (۰.۵۵) ۵۴۹.۷ (۸۶.۸۴)
۷۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۲.۴۵ ۱.۷۹ ۶۸۱,۴۶۹.۷۶ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۷۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۷۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۷۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ (۲.۰۵) ۰.۷۱ (۹۹.۹۵) ۱,۲۰۱.۵۲
۷۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ (۱.۳۹) ۰.۲۴ (۹۹.۳۹) ۱۳۶.۴۲
۷۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۳۷ ۳.۱ ۵۲۱,۹۷۹.۲۱ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲.۲۴ ۱.۴۷ ۳۲۰,۱۲۵.۳۴ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۴۵ ۱.۲۱ ۴۰۶.۳۶ ۷,۸۳۱.۵۲
۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰