صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۰.۲۳۵)% %۰.۲۵۳
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ %۲۷.۲۸۶ (۴.۹۴۱)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ %۷.۲۷۸ (۶.۰۰۶)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۳۰.۳۸۹)% %۸.۲۸۳
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۸۷.۳۴۴)% %۱۹۴.۹۸۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۶۸.۱۶۷)% %۴۱۳.۸۳۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ %۳۲.۳۵۲ %۶۱۴۰.۱۷۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۰۹۹۰۸۶۰۴۰۱۵۹۰۹E+۲۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%