صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ %۰.۲۱۳ %۱.۱۴۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ %۰.۵۹۶ %۵.۱۷۸
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ (۲۲.۶۵۷)% %۳.۳۷۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ %۱۲۰.۴۶۴ %۵۶.۸۸۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ %۱۴۴.۷۸۷ %۸۲.۴۹۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ %۳۸۶.۶۳۲ %۲۰۷.۶۶۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ %۹۵۰.۳۵۵ %۲۱۱۶.۷۶۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱.۰۹۹۰۸۶۰۴۰۱۵۹۰۹E+۲۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%