مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ 98.02.29 دریافت خبر 1398/02/29
2 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/29 دریافت خبر 1398/02/18
3 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر مجمع مورخ 1397/12/28 دریافت خبر 1398/01/24
4 اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ 1397/12/28 دریافت خبر 1398/01/05
5 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1397/12/18
6 تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ 30دی 1397 دریافت خبر 1397/12/06
7 تائیدیه مجمع حق عضویت کانون مورخ 30دی 1397 دریافت خبر 1397/12/06
8 اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ 1397/10/30 دریافت خبر 1397/11/07
9 آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1397/10/19
10 تغییر امیدنامه صورتجلسه مورخ 1397/08/05 دریافت خبر 1397/09/13
11 آگهی ثبت صورتجلسه 11/02/1397 (تغییر نام و تمدید فعالیت) دریافت خبر 1397/03/30
12 آگهی روزنامه ثبت تغییرات نزد شرکت ثبت در رابطه با مجامع 11.02.97 دریافت خبر 1397/03/23
13 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 97/02/11 (تصویب صورت مالی ) دریافت خبر 1397/03/23
14 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 97.02.11 (تغییر ترکیب دارندگان سهامداران ممتاز) دریافت خبر 1397/03/23
15 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 97/02/11 (تغییر نام صندوق) دریافت خبر 1397/03/23
16 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 97.02.11 (تصویب امیدنامه) دریافت خبر 1397/03/23
17 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 97.02.11 (تصویب اساسنامه) دریافت خبر 1397/03/23
18 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 97.02.11 دریافت خبر 1397/02/11
19 آگهی دعوت به مجمع 97.02.11 دریافت خبر 1397/02/01
20 تغییرات امیدنامه سال96-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان دریافت خبر 1396/11/29
21 تشکیل مجمع صندوق آرمان اندیش 1396/10/27 دریافت خبر 1396/10/27
22 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1396/10/25
23 صورتجلسه تایید شده توسط سازمان مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییر امیدنامه)96.05.10 دریافت خبر 1396/06/25
24 تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1396/06/15
25 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/05/10 دریافت خبر 1396/06/13
26 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تمدید دوره فعالیت) مورخ 96.05.10 دریافت خبر 1396/06/12
27 تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/06/12
28 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.05.10 دریافت خبر 1396/05/22
29 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.05.10 دریافت خبر 1396/05/10
30 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1396/05/08
31 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/03/17 دریافت خبر 1396/05/08
32 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/17 دریافت خبر 1396/04/19
33 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/06 دریافت خبر 1396/04/10
34 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17 دریافت خبر 1396/03/24
35 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.17 دریافت خبر 1396/03/24
36 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17 دریافت خبر 1396/03/21
37 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.06 دریافت خبر 1396/03/21
38 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.06 دریافت خبر 1396/03/21
39 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1396/03/13
40 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.06 دریافت خبر 1396/03/06
41 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1396/02/27
42 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 95/12/04 دریافت خبر 1396/01/20
43 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مبنی بر تغییر صاحبان امضا مجاز دریافت خبر 1396/01/14
44 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش دریافت خبر 1395/12/25
45 صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش و حدود اختیار آنها دریافت خبر 1395/12/14
46 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) دریافت خبر 1395/12/14
47 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1395/12/14
48 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1395/12/02
49 تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق آرمان اندیش دریافت خبر 1395/07/14
50 تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات اساسنامه صندوق آرمان اندیش دریافت خبر 1395/07/14
51 صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1395/03/17
52 مجمع سالیانه منتهی به1394/12/29 دریافت خبر 1395/02/28
53 ثبت صورتجلسه تغییر صاحبان امضا دریافت خبر 1394/04/31
54 تایید صورتجلسه مجمع 1394/02/30 بهمراه صورتجلسه دریافت خبر 1394/04/31
55 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1394/02/20
56 تایید تمدید مجوز فعالیت صندوق توسط اداره ثبت شرکتها دریافت خبر 1393/10/13
57 تایید تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط ادارا ثبت شرکتها دریافت خبر 1393/10/13
58 تایید صورتجلسه مجمع مورخ93/04/24 توسط اداره ثبت شرکتها دریافت خبر 1393/09/02
59 تایید صورتجلسه مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق و تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر 1393/06/11
60 تایید تغییر صاحبان امضاءمجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر 1393/06/09
61 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930525(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر 1393/06/03
62 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/05/25(امیدنامه) دریافت خبر 1393/06/03
63 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930424(اساسنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر 1393/06/03
64 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ930424(امیدنامه) نزد سازمان بورس واوراق بهادار دریافت خبر 1393/06/03
65 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/04/24(امیدنامه) دریافت خبر 1393/05/25
66 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 1393/04/24(اساسنامه) دریافت خبر 1393/05/25
67 برگزاری مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در تاریخ 1393/05/25 در محل صندوق دریافت خبر 1393/05/13
68 دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/12/29 دریافت خبر 1393/04/14
69 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش 1392/07/07 دریافت خبر 1392/07/14
70 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دریافت خبر 1392/07/14
71 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق آرمان اندیش دریافت خبر 1392/07/13
72 اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش(92/07/07) دریافت خبر 1392/07/08
73 آگهی دعوت به مجمع عمومی دریافت خبر 1392/07/07