صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/08/06 1,223,230 1,222,648 0 0 225,667 0 81,674 143,993 176,052,726,879
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/08/05 1,221,404 1,219,284 0 0 225,667 0 81,674 143,993 175,568,411,449
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/08/04 1,227,802 1,225,723 0 0 225,667 0 81,674 143,993 176,495,536,638
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/08/03 1,227,837 1,225,759 0 0 225,667 0 81,674 143,993 176,500,664,775
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/08/02 1,230,186 1,228,088 0 0 225,667 0 81,674 143,993 176,836,079,271
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/08/01 1,230,222 1,228,124 0 0 225,667 0 81,674 143,993 176,841,207,513
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/30 1,230,257 1,228,159 0 0 225,667 0 81,674 143,993 176,846,335,755
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/29 1,227,924 1,225,410 0 0 225,667 0 81,674 143,993 176,450,516,242
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/28 1,227,910 1,225,775 0 0 225,667 0 81,674 143,993 176,503,047,250
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/27 1,227,860 1,225,697 0 0 225,667 0 81,674 143,993 176,491,822,389
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/26 1,237,510 1,235,377 0 0 225,667 0 81,674 143,993 177,885,636,341
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/25 1,237,546 1,235,413 0 0 225,667 0 81,674 143,993 177,890,781,578
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/24 1,237,582 1,235,449 0 0 225,667 0 81,674 143,993 177,895,946,245
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/23 1,237,618 1,235,484 0 0 225,667 0 81,674 143,993 177,901,110,913
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/22 1,238,649 1,236,528 0 0 225,667 0 81,674 143,993 178,051,362,047
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/21 1,241,665 1,239,514 0 0 225,667 0 81,674 143,993 178,481,290,026
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/20 1,246,087 1,243,896 0 5,000 225,667 0 81,674 143,993 179,112,286,602
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/19 1,268,317 1,265,974 0 0 220,667 0 81,674 138,993 175,961,544,643
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/18 1,267,911 1,265,484 0 0 220,667 0 81,674 138,993 175,893,421,920
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/07/17 1,268,000 1,265,572 0 0 220,667 0 81,674 138,993 175,905,696,754