صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/31 3,080,577 3,062,167 0 0 112,994 0 53,472 29,761 91,133,149,238
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/30 3,080,603 3,062,193 0 0 112,994 0 53,472 29,761 91,133,921,128
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/29 3,090,651 3,071,635 0 0 112,994 0 53,472 29,761 91,414,940,303
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/28 3,104,832 3,085,766 0 0 112,994 0 53,472 29,761 91,835,469,323
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/27 3,105,008 3,085,941 0 0 112,994 0 53,472 29,761 91,840,683,495
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/26 3,105,183 3,086,116 0 0 112,994 0 53,472 29,761 91,845,897,667
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/25 3,107,790 3,088,644 0 0 112,994 0 53,472 29,761 91,921,129,983
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/24 3,122,372 3,103,601 0 0 112,994 0 53,472 29,761 92,366,256,883
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/23 3,096,076 3,077,468 0 0 112,994 0 53,472 29,761 91,588,515,938
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/22 3,088,946 3,070,143 0 0 112,994 0 53,472 29,761 91,370,526,659
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/21 3,113,988 3,094,899 0 0 112,994 0 53,472 29,761 92,107,279,798
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/20 3,114,163 3,095,074 0 0 112,994 0 53,472 29,761 92,112,495,229
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/19 3,114,336 3,095,247 0 0 112,994 0 53,472 29,761 92,117,644,048
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/18 3,113,877 3,094,790 0 0 112,994 0 53,472 29,761 92,104,037,163
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/17 3,196,428 3,176,770 0 0 112,994 0 53,472 29,761 94,543,857,056
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/16 3,190,695 3,171,130 0 0 112,994 0 53,472 29,761 94,376,005,648
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/15 3,298,677 3,278,428 0 0 112,994 0 53,472 29,761 97,569,304,289
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/14 3,359,441 3,338,829 0 0 112,994 0 53,472 29,761 99,366,900,524
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/13 3,359,627 3,339,015 0 0 112,994 0 53,472 29,761 99,372,427,007
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/12 3,359,813 3,339,201 0 0 112,994 0 53,472 29,761 99,377,953,491