صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/17 10,541,961 10,503,549 0 0 61,388 0 50,229 11,159 117,209,102,923
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/16 10,517,668 10,481,175 0 0 61,388 0 50,229 11,159 116,959,428,285
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/15 10,492,743 10,456,296 0 0 61,388 0 50,229 11,159 116,681,801,571
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/14 10,493,147 10,456,700 0 0 61,388 0 50,229 11,159 116,686,312,922
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/13 10,493,551 10,457,104 0 0 61,388 0 50,229 11,159 116,690,824,273
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/12 10,493,956 10,457,508 0 0 61,388 0 50,229 11,159 116,695,335,624
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/11 10,494,360 10,457,913 0 0 61,388 0 50,229 11,159 116,699,846,976
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/10 10,479,677 10,441,300 0 0 61,388 0 50,229 11,159 116,514,469,743
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/09 10,417,856 10,378,321 0 0 61,388 0 50,229 11,159 115,811,686,814
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/08 10,401,891 10,363,606 0 0 61,388 0 50,229 11,159 115,647,483,850
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/07 10,402,325 10,364,041 0 0 61,388 0 50,229 11,159 115,652,331,609
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/06 10,371,962 10,333,678 0 0 61,388 0 50,229 11,159 115,313,513,855
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/05 10,350,407 10,311,821 0 0 61,388 0 50,229 11,159 115,069,605,686
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/04 10,343,865 10,305,616 0 0 61,388 0 50,229 11,159 115,000,372,809
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/03 10,344,317 10,306,068 0 0 61,388 0 50,229 11,159 115,005,413,826
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/02 10,344,768 10,306,520 0 0 61,388 0 50,229 11,159 115,010,454,843
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/01/01 10,345,220 10,306,972 0 0 61,388 0 50,229 11,159 115,015,495,864
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/12/29 10,345,643 10,307,394 0 0 61,388 0 50,229 11,159 115,020,211,996
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/12/28 10,346,088 10,307,839 0 0 61,388 0 50,229 11,159 115,025,176,879
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/12/27 10,354,827 10,315,169 0 2,472 61,388 0 50,229 11,159 115,106,968,729