صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/16 1,737,484 1,732,340 0 0 170,918 0 50,775 120,143 208,128,523,567
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/15 1,737,547 1,732,403 0 0 170,918 0 50,775 120,143 208,136,112,335
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/14 1,737,610 1,732,466 0 0 170,918 0 50,775 120,143 208,143,701,104
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/13 1,737,673 1,732,529 0 0 170,918 0 50,775 120,143 208,151,289,874
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/12 1,728,034 1,722,608 0 0 170,918 0 50,775 120,143 206,959,321,434
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/11 1,733,203 1,727,617 0 0 170,918 0 50,775 120,143 207,561,051,677
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/10 1,736,806 1,731,410 0 0 170,918 0 50,775 120,143 208,016,814,280
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/09 1,728,171 1,723,083 0 0 170,918 0 50,775 120,143 207,016,322,110
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/08 1,728,230 1,723,142 0 88,288 170,918 0 50,775 120,143 207,023,405,731
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/07 5,570,969 5,551,778 0 0 82,630 0 50,775 31,855 176,851,876,181
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/06 5,553,412 5,534,258 0 0 82,630 0 50,775 31,855 176,293,781,472
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/05 5,483,777 5,464,914 0 0 82,630 0 50,775 31,855 174,084,834,842
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/04 5,484,003 5,465,140 0 0 82,630 0 50,775 31,855 174,092,032,259
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/03 5,484,229 5,465,366 0 0 82,630 0 50,775 31,855 174,099,229,677
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/02 5,480,910 5,461,773 0 0 82,630 0 50,775 31,855 173,984,771,567
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/03/01 5,481,141 5,462,003 0 0 82,630 0 50,775 31,855 173,992,107,949
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/02/31 5,481,371 5,462,233 0 0 82,630 0 50,775 31,855 173,999,444,333
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/02/30 5,484,243 5,464,942 0 0 82,630 0 50,775 31,855 174,085,714,263
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/02/29 5,450,752 5,438,798 0 0 82,630 0 50,775 31,855 173,252,909,043
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/02/28 5,405,357 5,393,638 0 0 82,630 0 50,775 31,855 171,814,349,719