صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/27 4,965,312 4,950,243 0 0 115,344 0 54,072 30,636 151,655,645,037
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/26 4,965,472 4,950,403 0 0 115,344 0 54,072 30,636 151,660,549,679
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/25 4,965,632 4,950,563 0 0 115,344 0 54,072 30,636 151,665,456,301
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/24 4,967,857 4,953,041 0 0 115,344 0 54,072 30,636 151,741,374,666
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/23 4,932,730 4,917,878 0 0 115,344 0 54,072 30,636 150,664,123,822
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/22 4,856,581 4,840,744 0 0 115,344 0 54,072 30,636 148,301,043,818
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/21 4,780,972 4,764,293 0 0 115,344 0 54,072 30,636 145,958,886,159
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/20 4,742,081 4,724,643 0 0 115,344 0 54,072 30,636 144,744,166,360
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/19 4,742,274 4,724,836 0 0 115,344 0 54,072 30,636 144,750,060,406
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/18 4,742,468 4,725,030 0 0 115,344 0 54,072 30,636 144,756,023,615
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/17 4,745,205 4,727,613 0 0 115,344 0 54,072 30,636 144,835,138,590
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/16 4,782,290 4,764,282 0 0 115,344 0 54,072 30,636 145,958,528,894
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/15 4,782,477 4,764,468 0 0 115,344 0 54,072 30,636 145,964,234,516
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/14 4,827,289 4,809,024 0 0 115,344 0 54,072 30,636 147,329,254,872
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/13 4,919,173 4,901,462 0 0 115,344 0 54,072 30,636 150,161,180,522
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/12 4,919,370 4,901,659 0 0 115,344 0 54,072 30,636 150,167,218,234
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/11 4,919,567 4,901,856 0 0 115,344 0 54,072 30,636 150,173,257,875
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/10 4,823,099 4,805,069 0 0 115,344 0 54,072 30,636 147,208,105,704
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/09 4,858,181 4,840,410 0 0 115,344 0 54,072 30,636 148,290,814,400
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/10/08 4,802,115 4,784,024 0 0 115,344 0 54,072 30,636 146,563,374,163