لیست NAV

نام سبد
تا تاریخ
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 سازه پویش 1398/02/31 7,051,178 7,001,013 0 0 112,994 0 53,472 7,950 55,658,056,934
2 کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 1398/02/31 1,204,858 1,196,555 0 0 112,994 0 53,472 21,811 26,098,055,897
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/02/31 2,766,574 2,747,089 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,756,112,831
4 سازه پویش 1398/02/30 7,051,603 7,001,439 0 0 112,994 0 53,472 7,950 55,661,436,626
5 کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 1398/02/30 1,189,503 1,181,318 0 0 112,994 0 53,472 21,811 25,765,720,983
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/02/30 2,755,435 2,736,036 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,427,157,609
7 سازه پویش 1398/02/29 7,052,029 7,001,864 0 0 112,994 0 53,472 7,950 55,664,816,318
8 کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 1398/02/29 1,196,653 1,188,352 0 0 112,994 0 53,472 21,811 25,919,142,553
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/02/29 2,760,788 2,741,304 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,583,958,871
10 سازه پویش 1398/02/28 7,040,750 6,990,673 0 0 112,994 0 53,472 7,950 55,575,851,947
11 کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 1398/02/28 1,220,224 1,211,796 0 0 112,994 0 53,472 21,811 26,430,489,535
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/02/28 2,775,050 2,755,497 0 0 112,994 0 53,472 29,761 82,006,341,482
13 سازه پویش 1398/02/27 6,910,503 6,861,753 0 0 112,994 0 53,472 7,950 54,550,937,060
14 کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 1398/02/27 1,252,931 1,244,308 0 0 112,994 0 53,472 21,811 27,139,606,392
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/02/27 2,764,227 2,744,886 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,690,543,452
16 سازه پویش 1398/02/26 6,910,918 6,862,169 0 0 112,994 0 53,472 7,950 54,554,239,585
17 کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 1398/02/26 1,253,020 1,244,397 0 0 112,994 0 53,472 21,811 27,141,545,009
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/02/26 2,764,403 2,745,062 0 0 112,994 0 53,472 29,761 81,695,784,594
19 سازه پویش 1398/02/25 6,911,333 6,862,584 0 0 112,994 1,000 53,472 7,950 54,557,542,110
20 کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 1398/02/25 1,253,108 1,244,486 0 0 112,994 0 53,472 21,811 27,143,483,626