صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/27 4,292,081 4,269,071 0 0 115,344 0 53,472 30,936 132,067,985,957
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/26 4,261,589 4,239,410 0 0 115,344 0 53,472 30,936 131,150,388,529
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/25 4,283,419 4,261,951 0 0 115,344 0 53,472 30,936 131,847,726,655
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/24 4,233,564 4,211,406 0 0 115,344 0 53,472 30,936 130,284,059,759
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/23 4,233,835 4,211,677 0 0 115,344 0 53,472 30,936 130,292,448,508
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/22 4,234,107 4,211,949 0 0 115,344 0 53,472 30,936 130,300,839,454
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/21 4,254,116 4,236,457 0 0 115,344 0 53,472 30,936 131,059,020,026
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/20 4,272,081 4,254,409 0 0 115,344 0 53,472 30,936 131,614,390,446
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/19 4,182,756 4,165,456 0 0 115,344 0 53,472 30,936 128,862,546,897
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/18 4,188,969 4,170,451 0 0 115,344 0 53,472 30,936 129,017,060,298
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/17 4,185,212 4,167,140 0 0 115,344 0 53,472 30,936 128,914,654,517
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/16 4,185,411 4,167,339 0 0 115,344 0 53,472 30,936 128,920,808,224
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/15 4,185,610 4,167,538 0 0 115,344 0 53,472 30,936 128,926,964,098
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/14 4,185,809 4,167,737 0 0 115,344 0 53,472 30,936 128,933,122,137
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/13 4,187,206 4,169,417 0 0 115,344 0 53,472 30,936 128,985,073,980
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/12 4,181,586 4,163,149 0 0 115,344 0 53,472 30,936 128,791,183,051
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/11 4,187,651 4,168,448 0 0 115,344 0 53,472 30,936 128,955,099,024
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/10 4,190,965 4,171,181 0 0 115,344 0 53,472 30,936 129,039,663,678
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/09 4,191,212 4,171,427 0 0 115,344 0 53,472 30,936 129,047,280,952
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/08/08 4,191,458 4,171,674 0 0 115,344 0 53,472 30,936 129,054,900,365