صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/12/05 13,225,422 13,186,739 0 0 57,916 0 49,379 8,537 112,575,191,119
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/12/04 13,316,597 13,280,222 0 244 57,916 0 49,379 8,537 113,373,255,510
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/12/03 13,209,799 13,162,494 0 0 57,672 0 49,379 8,293 109,156,565,850
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/12/02 13,198,111 13,159,458 0 0 57,672 0 49,379 8,293 109,131,384,284
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/12/01 13,198,855 13,160,202 0 0 57,672 0 49,379 8,293 109,137,553,419
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/30 13,199,412 13,160,759 0 0 57,672 0 49,379 8,293 109,142,171,923
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/29 13,094,511 13,055,453 0 0 57,672 0 49,379 8,293 108,268,873,686
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/28 13,137,644 13,099,458 0 0 57,672 0 49,379 8,293 108,633,806,827
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/27 13,216,703 13,178,381 0 0 57,672 0 49,379 8,293 109,288,311,325
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/26 13,180,258 13,142,265 0 0 57,672 0 49,379 8,293 108,988,802,378
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/25 13,271,351 13,232,854 0 0 57,672 0 49,379 8,293 109,740,056,172
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/24 13,271,911 13,233,414 0 0 57,672 0 49,379 8,293 109,744,699,915
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/23 13,272,471 13,233,974 0 0 57,672 0 49,379 8,293 109,749,345,755
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/22 13,063,058 13,024,441 0 0 57,672 0 49,379 8,293 108,011,691,023
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/21 13,063,558 13,024,941 0 0 57,672 0 49,379 8,293 108,015,838,118
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/20 13,143,633 13,105,409 0 0 57,672 0 49,379 8,293 108,683,158,446
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/19 13,059,633 13,020,274 0 0 57,672 0 49,379 8,293 107,977,128,927
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/18 13,096,710 13,056,866 0 0 57,672 0 49,379 8,293 108,280,587,311
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/17 13,097,244 13,057,400 0 0 57,672 21,811 49,379 8,293 108,285,017,027
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/11/16 4,937,551 4,926,574 0 0 57,672 0 27,568 30,104 148,309,592,218