صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/14 1,528,390 1,527,526 0 0 196,539 0 68,568 127,971 195,478,997,649
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/13 1,535,682 1,534,895 0 0 196,539 0 68,568 127,971 196,422,038,194
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/12 1,540,719 1,539,833 0 0 196,539 0 68,568 127,971 197,053,998,027
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/11 1,533,738 1,532,894 0 0 196,539 0 68,568 127,971 196,165,976,253
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/10 1,527,372 1,526,545 0 0 196,539 0 68,568 127,971 195,353,549,883
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/09 1,527,453 1,526,627 0 0 196,539 4,674 68,568 127,971 195,363,974,442
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/08 2,056,898 2,056,101 0 0 196,539 0 63,894 132,645 272,731,534,159
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/07 2,055,058 2,053,677 0 0 196,539 0 63,894 132,645 272,409,941,992
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/06 2,026,602 2,024,927 0 0 196,539 0 63,894 132,645 268,596,403,793
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/05 2,018,546 2,016,707 0 0 196,539 0 63,894 132,645 267,506,118,916
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/04 1,995,979 1,994,096 0 0 196,539 0 63,894 132,645 264,506,799,213
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/03 1,979,097 1,976,968 0 0 196,539 0 63,894 132,645 262,234,986,623
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/02 1,979,183 1,977,055 0 0 196,539 0 63,894 132,645 262,246,420,134
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/05/01 1,979,269 1,977,141 0 0 196,539 0 63,894 132,645 262,257,853,647
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/04/31 1,973,945 1,971,779 0 0 196,539 0 63,894 132,645 261,546,644,378
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/04/30 1,978,470 1,976,072 0 0 196,539 0 63,894 132,645 262,116,042,146
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/04/29 1,964,008 1,961,635 0 0 196,539 0 63,894 132,645 260,201,103,646
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/04/28 1,943,318 1,940,920 0 0 196,539 0 63,894 132,645 257,453,380,290
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/04/27 1,930,696 1,927,753 0 0 196,539 0 63,894 132,645 255,706,834,628
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1399/04/26 1,930,754 1,927,811 0 0 196,539 0 63,894 132,645 255,714,535,334