صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2621 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/25 1,011,496 1,011,496 0 6,140 6,140 0 0 6,140 6,210,583,959
2622 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/24 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 69,900,719
2623 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/23 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 69,217,930
2624 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/22 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 68,535,590