صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/06/08 3,812,806 3,746,131 44,774 0 56,497 0 26,736 29,761 111,488,600,494
82 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/06/07 3,812,949 3,746,274 44,774 0 56,497 0 26,736 29,761 111,492,869,801
83 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/06/06 3,805,649 3,738,974 44,774 0 56,497 0 26,736 29,761 111,275,614,348
84 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/06/05 3,714,979 3,648,888 44,744 0 56,497 0 26,736 29,761 108,594,560,470
85 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/06/04 3,651,858 3,586,355 44,722 0 56,497 0 26,736 29,761 106,733,509,212
86 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/06/03 3,602,179 3,532,200 49,670 0 56,497 0 26,736 29,761 105,121,790,317
87 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/06/02 3,573,706 3,471,419 82,745 0 56,497 0 26,736 29,761 103,312,913,908
88 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/06/01 3,464,686 3,362,915 82,690 0 56,497 0 26,736 29,761 100,083,714,524
89 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/31 3,464,810 3,363,039 82,690 0 56,497 0 26,736 29,761 100,087,399,773
90 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/30 3,464,934 3,363,163 82,690 0 56,497 0 26,736 29,761 100,091,090,093
91 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/29 3,417,132 3,315,569 82,585 0 56,497 0 26,736 29,761 98,674,661,860
92 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/28 3,417,255 3,315,693 82,585 0 56,497 0 26,736 29,761 98,678,336,610
93 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/27 3,365,406 3,346,382 0 0 56,497 0 26,736 29,761 99,591,671,920
94 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/26 3,367,482 3,348,440 0 0 56,497 0 26,736 29,761 99,652,926,386
95 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/25 3,328,683 3,310,034 0 0 56,497 0 26,736 29,761 98,509,931,329
96 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/24 3,328,806 3,310,157 0 0 56,497 0 26,736 29,761 98,513,573,462
97 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/23 3,328,928 3,310,279 0 0 56,497 0 26,736 29,761 98,517,217,444
98 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/22 3,246,137 3,227,649 0 0 56,497 0 26,736 29,761 96,058,064,939
99 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/21 3,201,246 3,183,168 0 0 56,497 0 26,736 29,761 94,734,259,616
100 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/05/20 3,201,364 3,183,287 0 0 56,497 0 26,736 29,761 94,737,792,630