صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/30 3,080,603 3,062,193 0 0 56,497 0 26,736 29,761 91,133,921,128
122 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/29 3,090,651 3,071,635 0 0 56,497 0 26,736 29,761 91,414,940,303
123 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/28 3,104,832 3,085,766 0 0 56,497 0 26,736 29,761 91,835,469,323
124 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/27 3,105,008 3,085,941 0 0 56,497 0 26,736 29,761 91,840,683,495
125 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/26 3,105,183 3,086,116 0 0 56,497 0 26,736 29,761 91,845,897,667
126 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/25 3,107,790 3,088,644 0 0 56,497 0 26,736 29,761 91,921,129,983
127 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/24 3,122,372 3,103,601 0 0 56,497 0 26,736 29,761 92,366,256,883
128 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/23 3,096,076 3,077,468 0 0 56,497 0 26,736 29,761 91,588,515,938
129 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/22 3,088,946 3,070,143 0 0 56,497 0 26,736 29,761 91,370,526,659
130 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/21 3,113,988 3,094,899 0 0 56,497 0 26,736 29,761 92,107,279,798
131 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/20 3,114,163 3,095,074 0 0 56,497 0 26,736 29,761 92,112,495,229
132 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/19 3,114,336 3,095,247 0 0 56,497 0 26,736 29,761 92,117,644,048
133 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/18 3,113,877 3,094,790 0 0 56,497 0 26,736 29,761 92,104,037,163
134 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/17 3,196,428 3,176,770 0 0 56,497 0 26,736 29,761 94,543,857,056
135 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/16 3,190,695 3,171,130 0 0 56,497 0 26,736 29,761 94,376,005,648
136 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/15 3,298,677 3,278,428 0 0 56,497 0 26,736 29,761 97,569,304,289
137 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/14 3,359,441 3,338,829 0 0 56,497 0 26,736 29,761 99,366,900,524
138 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/13 3,359,627 3,339,015 0 0 56,497 0 26,736 29,761 99,372,427,007
139 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/12 3,359,813 3,339,201 0 0 56,497 0 26,736 29,761 99,377,953,491
140 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/04/11 3,338,405 3,317,958 0 0 56,497 0 26,736 29,761 98,745,744,020