صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/21 3,215,983 3,195,183 0 0 56,497 0 26,736 29,761 95,091,846,146
162 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/20 2,828,759 2,810,728 0 0 56,497 0 26,736 29,761 83,650,065,173
163 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/19 2,803,216 2,785,314 0 0 56,497 0 26,736 29,761 82,893,718,126
164 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/18 2,812,488 2,794,509 0 0 56,497 0 26,736 29,761 83,167,387,439
165 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/17 2,791,670 2,773,852 0 0 56,497 0 26,736 29,761 82,552,617,523
166 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/16 2,791,835 2,774,017 0 0 56,497 0 26,736 29,761 82,557,532,861
167 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/15 2,792,000 2,774,183 0 0 56,497 0 26,736 29,761 82,562,448,200
168 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/14 2,792,166 2,774,348 0 0 56,497 0 26,736 29,761 82,567,363,539
169 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/13 2,792,331 2,774,513 0 0 56,497 0 26,736 29,761 82,572,278,879
170 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/12 2,768,468 2,750,831 0 0 56,497 0 26,736 29,761 81,867,481,679
171 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/11 2,762,836 2,745,242 0 0 56,497 0 26,736 29,761 81,701,139,202
172 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/10 2,761,537 2,743,828 0 0 56,497 0 26,736 29,761 81,659,053,063
173 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/09 2,761,701 2,743,992 0 0 56,497 0 26,736 29,761 81,663,951,435
174 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/08 2,761,866 2,744,157 0 0 56,497 0 26,736 29,761 81,668,849,808
175 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/07 2,743,155 2,725,523 0 0 56,497 0 26,736 29,761 81,114,304,452
176 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/06 2,755,117 2,735,647 0 0 56,497 0 26,736 29,761 81,415,604,345
177 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/05 2,755,294 2,735,824 0 0 56,497 0 26,736 29,761 81,420,871,629
178 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/04 2,728,246 2,708,945 0 0 56,497 0 26,736 29,761 80,620,899,393
179 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/03 2,749,971 2,730,524 0 0 56,497 0 26,736 29,761 81,263,134,166
180 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1398/03/02 2,750,148 2,730,701 0 0 56,497 0 26,736 29,761 81,268,396,163