دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تایید شده توسط سازمان مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییر امیدنامه)96.05.10
منبع -
مقدمه تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییر امیدنامه)96.05.10
متن خبر
پیوست