دسته بندی مجامع
عنوان خبر تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر مجمع مورخ 1397/12/28
منبع -
مقدمه تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر مجمع مورخ 1397/12/28 مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق
متن خبر

تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر مجمع مورخ 1397/12/28 مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق

پیوست
مشاهده پیوست