دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش
منبع -
مقدمه تایید تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق از روزنامه اطلاعات به روزنامه فرصت امروز توسط سازمان
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست