دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17
منبع -
مقدمه 1-3- تغییر حداکثر واحدهای سرمایه‏گذاری نزد هر سرمایه‏ گذار از 5% به 10% حداکثر واحدهای سرمایه‏گذاری صندوق؛ 2-3- سایر موارد؛
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست