ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,742 47.67 12,211 62.56 6,863 61.51 4,320 54.16
اوراق 4,415 31.21 5,017 25.71 3,048 27.31 3,059 38.34
وجه نقد 1,219 8.62 937 4.8 527 4.72 100 1.26
سایر دارایی ها 780 5.52 1,350 6.92 719 6.44 496 6.22
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,680 33.09 6,580 33.71 3,692 33.09 2,579 32.34
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi