ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,495 47.05 1,082 14.71 4 0.08 6 0.1
اوراق 4,422 32.03 4,614 62.7 4,994 82.8 5,001 83.9
وجه نقد 1,216 8.81 1,170 15.9 661 10.96 740 12.42
سایر دارایی ها 768 5.56 491 6.67 370 6.14 212 3.56
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,508 32.65 726 9.87 4 0.08 6 0.1
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق