ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 9,922 54.31 37,094 77.28 42,702 82.78 47,929 87.33
اوراق 4,049 22.16 3,077 6.41 2,963 5.74 2,718 4.95
وجه نقد 2,404 13.16 7,141 14.87 5,531 10.72 4,050 7.37
سایر دارایی ها 705 3.85 532 1.1 387 0.75 184 0.33
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,964 49.06 18,625 38.8 21,351 41.39 23,964 43.66
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد